Den första hållbarhetsrapporten på koncernnivå

KWH-koncernen har publicerat sin första hållbarhetsrapport. Den inkluderar både KWH-koncernen samt bolagen i alla affärsgrupper. Rapporten omfattar år 2022.

KWH-koncernens hållbarhetsrapportering började med en väsentlighetsanalys för att förstå de hållbarhetsaspekter där vi har störst påverkan och som speglar förväntningarna och kraven från våra intressenter. Analysen mynnade ut i en gemensam hållbarhetsstrategi för hela koncernen, som omfattar de mest väsentliga hållbarhetsfrågorna för oss.

– Under 2023 kommer vi fortsätta implementera vår strategi med hjälp av vår nya ESG-handbok. Hållbarhetsrapporteringen för 2022 ger en bra grund till att följa utvecklingen av vårt hållbarhetsarbete under de kommande åren, förklarar ekonomidirektör Carl-Magnus Tidström.

Enligt analysen kommer KWH-koncernen att lägga resurser speciellt på aktivt ägarskap och implementering av hållbarhet i koncernbolagen, att främja cirkulär ekonomi genom innovation och grön teknik samt fortsatt arbetet med att reducera klimatpåverkan och energianvändning.

– Hållbar affärsutveckling är en förutsättning för att våra koncernbolag i framtiden ska vara konkurrenskraftiga och i förlängningen nå bättre lönsamhet, konstaterar Tidström.

KWH-koncernen har gjort hållbarhetsrapporten för perioden 1 januari 2022 till 31 december 2022 med referens till GRI-standarden (Global Reporting Initiative). I framtiden kommer rapporten att publiceras årligen. Det svenska konsultföretaget Ethos som specialiserat på hållbarhetsrapportering har hjälpt till med insamling av data och rapportering.

Läs hållbarhetsrapporten som en pdf-fil.