KWH-koncernen investerar i hållbar utveckling

Det första halvåret 2023 var utmanande, men med ett starkt sista kvartal nådde KWH-koncernen slutligen ett gott resultat.

– Året var lite som att köra i rusningstrafik, med blicken på trafikljusen och sedan både gasa och bromsa. Trots en svår verksamhetsmiljö med sviktande efterfrågan lyckades vi ändå behålla våra marknadspositioner, konstaterar koncernchef Kjell Antus.

Omsättningen minskade marginellt med 1,3 % till 610,8 miljoner euro jämfört med föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 67,3 miljoner euro, något lägre än året innan. Investeringar steg jämfört med föregående år och uppgick till 85,7 miljoner euro.

Kjell Antus.Försäljning av Uponor Infra Oy:s aktier

Under 2023 året avyttrades hela aktieposten i det samägda företaget Uponor Infra Oy till Uponor Oyj. KWH-koncernen inledde sin verksamhet inom rörtillverkning för ungefär 70 år sedan. Verksamheten kom efterhand att utgöra en huvudgren hos koncernen inom affärsgruppen KWH Pipe. Försäljningen markerade således slutet på en av KWH:s tidigare kärnverksamheter.

– Affären ledde till att resurser frigjordes, vilka ska användas till att snabba på tillväxten och stärka konkurrensförmågan inom våra helägda bolag. Dessutom kommer en del av dessa resurser att användas för att diversifiera investeringarna mot nya områden med framtida tillväxtpotential, förklarar Antus.

Ännu starkare engagemang i hållbarhetsarbete

KWH-koncernen arbetar aktivt med hållbarhet. Vi har även förbättrat våra system för uppföljning och rapportering för att göra processen mer effektiv och för att garantera att vår hållbarhetsrapportering är tillförlitlig.

– Det är av högsta prioritet att integrera hållbarhetstänkandet i hela koncernen för att kunna skapa ett bestående värde i våra företag över tid. Att främja hållbara affärsmodeller är avgörande för att begränsa klimatförändringens effekter, samt även att säkerställa ett rättvist och demokratiskt samhälle, påpekar Antus.

Investeringar inför framtiden

– Under 2024 räknar vi med en försiktig ekonomisk uppgång. Trots rådande marknadsosäkerhet har vi tagit viktiga beslut och inlett flera omfattande investeringsprojekt, vilka förvänts vara helt implementerade under åren 2025 och 2026, fortsätter Antus.

Årsberättelsen för 2023 finns tillgänglig på vår hemsida.