KWH-koncernen har en ESG-strategi för aktivt ägarskap och en tillhörande ESG-handbok. Strategin beskriver hållbarhetsambitionen och utgör ett ramverk och en gemensam riktning för koncernens långsiktiga hållbarhetsarbete. Handboken ger praktisk vägledning till affärsgrupperna kring hur strategin och de föreslagna åtgärderna ska implementeras. Dessutom ger den information om nuvarande och kommande regleringar, lagar och standarder.

En tydlig och långsiktig ägare

KWH-koncernens företagsstrategi är att vara en tydlig och långsiktig ägare som skapar värde i sina affärsgrupper och bygger framgångsrika strukturer. Att integrera hållbarhetsarbetet i koncernen är en förutsättning för långsiktigt värdeskapande hos bolagen. Hållbar affärsutveckling är en förutsättning för att kunna minska påverkan på klimatet, att hantera effekterna av klimatförändringarna samt för rättvisa och demokratiska samhällen. I affärsgrupperna kan hållbarheten dessutom skapa konkurrensfördelar och i förlängningen bättre lönsamhet. Grundstenarna i KWH:s affärsmodell är ett djupt engagemang och en hög närvaro i affärsgrupperna för att utveckla och bygga framtidssäkrade bolag.

Hållbarhetsstyrning

KWH-koncernens filosofi kring långsiktigt och hållbart värdeskapande utgår från ägare och medarbetare och deras gemensamma värderingar. Koncernchefen är ytterst ansvarig för hållbarhetsarbetet inom KWH-koncernen och leder koncernutvecklingsarbetet. Vd:arna inom affärsgrupperna har i sin tur det yttersta ansvaret att driva hållbarhetsfrågor i sina respektive affärsgrupper och affärsenheter.

Ett internt policyramverk sätter riktlinjerna för KWH-koncernens agerande som ett ansvarsfullt företag. Ramverket innehåller ett antal koncernspecifika policyer antagna av koncernstyrelsen. Uppförandekoden för personalen och affärspartners sätter riktlinjerna för hur KWH-koncernen ska agera som ett ansvarfullt företag. Utöver koncernövergripande policyer har också de olika affärsgrupperna verksamhetsspecifika policyer enligt sina behov.

Hållbarhetsredovisning 2022

Visselblåsning

KWH-koncernen erbjuder möjlighet att rapportera om misstänkta missbruk, missförhållanden eller annat oetiskt förfarande i anslutning till KWH-koncernens eller dess dotterbolags verksamheter. Rapporter kan göras av såväl anställda i KWH-koncernen eller av utomstående affärspartners eller andra som kommer i beröring med KWH-koncernens eller dess dotterbolags verksamheter.

Tills vidare görs rapporterna till en e-post adress, som endast KWH-koncernens Compliance Committee har tillgång till. Rapporterna utreds av Compliance Committee, som även kan involvera andra interna eller externa personer. Diskretion och sekretess måste iakttas av alla involverade i utredningen. Inga repressalier får vidtagas, direkt eller indirekt, mot personer som rapporterat i god tro. E-post rapporteringssystemet kommer att ersättas med en extern rapporteringstjänst senare under 2023.

Se mera om rapportering om missbruk i KWH koncernens Uppförandekod (KWH anställda) och i KWH koncernens Uppförandekod för Affärspartners (Ej KWH anställda).

Cookies och registerbeskrivning

Vi värdesätter din integritet. På KWH-koncernens webbplats förklaras vår cookiepolicy och finns vår integritetspolicy.