Etiska affärsmetoder och framförande av farhågor

KWH-yhtymän ja sen liiketoimintaryhmien logot.

KWH-koncernen består av fyra divisioner: Mirka som specialiserat sig på slipmedel, KWH Logistics som erbjuder logistiska lösningar, KWH Freeze som erbjuder fryslagring samt KWH Invest, som består av strategiska aktieinnehav och Prevex som tillverkar vattenlås.

Alla bolag i KWH-koncernen har förbundit sig till etiska affärsmetoder och till att följa gällande lagar och förordningar i de länder där de är verksamma. KWH-koncernens grundläggande etiska värderingar och standarder fastställs i KWH-koncernens Uppförandekod. KWH-koncernen förväntar sig att dess affärspartners lever upp till samma etiska värderingar och standarder som anges i KWH-koncernens Uppförandekod för Affärspartners.

KWH-koncernen förespråkar en öppen och ärlig kultur där alla kan ta upp frågor om misstänkta fall av oegentligheter eller oetiskt beteende. Du kan alltid ta upp sådana frågor med t.ex. din chef, chefens chef, medlemmar i enskilda bolags eller divisionens ledningsgrupp eller med HR-, internkontroll-, juridik- eller Compliance funktionerna. Om detta inte känns bekvämt kan du också använda KWH-koncernens konfidentiella rapporteringssystem, Ethics Line.

Ethics Line är en konfidentiell kommunikationskanal som upprätthålls av en tredje part, vilket gör det möjligt för anställda och externa aktörer att rapportera misstänkta oegentligheter konfidentiellt och anonymt, om det är tillåtet enligt lokal lagstiftning. Du kan läsa mer om Ethics Line i Information om Ethics Line.

Vi rekommenderar att du rapporterar i Ethics Line istället för att använda lokala rapporteringskanaler, eftersom rapporter i Ethics Line hanteras av KWH-koncernens Compliance Team, som har kunskap och erfarenhet av att utföra utredningar professionellt och opartiskt och som har kontakter till interna experter och externa tjänsteleverantörer som kan hjälpa till med utredningen.

KWH-företag i EU med fler än 50 anställda har också etablerat lokala interna visselblåsarkanaler för rapportering av överträdelser av lagstiftningen inom de områden som omfattas av EU:s visselblåsardirektiv och därtill hörande nationell lagstiftning. Sådana områden är t.ex. miljöskydd, folkhälsa, produktsäkerhet och -överensstämmelse, integritet och persondata, offentlig upphandling, finansiella tjänster, transportsäkerhet, livsmedelssäkerhet/djurhälsa, kärnsäkerhet eller konsumentskydd. Rapporter till sådana lokala interna visselblåsarkanaler tas emot och hanteras av lokalt utsedda personer från ledningen för det lokala företaget.

KWH-koncernen har förbundit sig att skydda rättigheterna och integriteten för alla som lyfter upp ett problem i god tro och tolererar inte någon form av repressalier.

Information om hur KWH-koncernen samlar in och behandlar personuppgifter som erhålls genom Ethics Line finns i KWH-koncernens dataskyddsbeskrivning för rapporteringskanalen Ethics Line.