Rekordår i en utmanande verksamhetsomgivning

Trots att verksamhetsomgivningen år 2022 innebar många utmaningar steg omsättningen och resultatet till den högsta i KWH-koncernens historia. Under året gjordes även betydande satsningar på affärsverksamheternas hållbarhetsarbete.

Den globala bristen på råvaror, material, komponenter och containrar samt ökade kostnader gjorde verksamhetsmiljön utmanande. Den ryska invasionen av Ukraina förvärrade situationen som eskalerade till en energikris med stigande inflation som följd. Även om verksamhetsmiljön var krävande steg koncernens omsättning till 619,0 (592,8) miljoner euro och rörelsevinsten till rekordnivån 73,7 (71,3) miljoner euro.

Av omsättningen stod Mirka för 63 % (60 %), KWH Logistics 28 % (31 %), KWH Freeze 4 % (4 %) och Prevex (KWH Invest) 5 % (6 %). Mirka stärkte sin position inom automatisering och robotisering genom förvärvet av Flexmill Oy, ett företag specialiserat på sliprobotik med säte i Nurmijärvi. Automatisering och artificiell intelligens driver på den framtida utvecklingen, där robotiken kommer att spela en viktig roll inom slipbranschen.

Verksamhetens tillväxt syns även i koncernens personalstyrka som i medeltal steg med 125 personer. Vid utgången av året hade koncernen 2 554 (2 524) anställda av vilka 822 (799) arbetade utomlands. Koncernens bruttoinvesteringar hölls i stort sett på samma nivå som tidigare år och uppgick till 64,2 (69,9) miljoner euro.

Kjell Antus.– Vi har fortsatt att stärka de affärsområden inom vilka vi är verksamma genom att rekrytera personer med nyckelkompetens och specialkunnande. Vi har även fortsatt att utveckla vårt distansarbeteskoncept samtidigt som vi har gjort stora satsningar på att säkra företagskulturen och stärka samhörighetskänslan, säger Kjell Antus, koncernchef.

Hållbarhet i fokus

Globala initiativ som Parisavtalet och målen för hållbar utveckling sätter en tydlig framtidsagenda för världen. På europeisk nivå ser vi numera alltmer skarpare initiativ med ökade regulatoriska krav på företag, vilket även inkluderar KWH-koncernen.

– I syfte att förvalta KWH-koncernens långsiktiga konkurrenskraft genomförde vi under 2022 en analys för att förstå de hållbarhetsaspekter där vi har störst påverkan och som speglar de förväntningar och krav som vi har från våra intressenter. Analysen mynnade ut i en koncerngemensam hållbarhetsstrategi. I år kommer vi fortsätta implementera vår nya strategi.

Året 2023 fortsätter under utmanande förhållanden och kräver att koncernen snabbt kan reagera på eventuella förändringar i verksamhetsmiljön.

– Eftersom utsikterna för efterfrågan är mer osäker, kommer vi i år att fokusera på att säkra resultatet och kassaflödet. Denna strategi i kombination med vår finansiella styrka ger oss även utrymme att expandera, investera i nya projekt, förvärva företag samt möta eventuella utmaningar, konstaterar Antus.

Läs KWH-koncernens årsberättelse 2022.