KWH-koncernens andra hållbarhetsrapport har publicerats

KWH-koncernen publicerade sin andra koncerngemensamma hållbarhetsrapport i slutet av maj. Rapporten beskriver KWH-koncernens mål, verktyg och åtgärder för att främja hållbar utveckling. Den presenterar också de viktigaste hållbarhetsindikatorerna för KWH-koncernen och dess affärsgrupper.

KWH-koncernens företagsstrategi är att genom långsiktigt ägande skapa värde i våra affärsgrupper och bygga framgångsrika verksamheter. Genom att aktivt arbeta med hållbarhet inom koncernen genereras långsiktigt värde hos bolagen. Förutom att vara en potentiell konkurrensfördel är hållbarhet även en förutsättning för att minska koncernens påverkan på klimatet.

– Det senaste året har visat hur globala hållbarhetsinitiativ och regleringskrav fortsätter att forma affärsmiljön. På europeisk nivå har de regulatoriska kraven för företag börjat bli tydligare, och en del företag förbereder sig för att rapportera enligt de nya lagkraven CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Även om KWH-koncernen ännu inte omfattas av dessa nya krav förbereder vi oss redan, vilket också stärker vår konkurrenskraft, säger koncernchef Kjell Antus.

Under 2022 genomförde KWH-koncernen en väsentlighetsanalys för att identifiera prioriterade hållbarhetsfrågor och -områden för koncernen. Som en del av analysen utfördes även en påverkansanalys där varje aspekt utvärderades utifrån miljömässig och social påverkan, samt hur dessa påverkar oss som bolag finansiellt på kort och lång sikt.

För att möta kraven från CSRD kommer vi att under 2024 uppdatera vår väsentlighetsanalys, vilket gör det möjligt för oss att arbeta vidare med de områden som är väsentliga för KWH-koncernen. På samma gång kommer vi att slå fast koncernens nya ESG-mål.

Rapporten från KWH-koncernen har tagits fram med hänvisning till GRI Standard och omfattar perioden 1 januari 2023 till 31 december 2023. Vi publicerar hållbarhetsrapporter årligen. Informationen i rapporten inte har granskats av externa parter. Rapporten har tagits fram av konsultföretaget Ethos.

Rapporten finns tillgänglig som en pdf-fil.