Timber loaded on a train.

Styrelse och ledningsgrupp

Koncernstyrelsen

KWH-koncernens styrelse har åtta medlemmar och en sekreterare. Många av styrelsemedlemmarna är aktieägare, så ägarna har en stark ställning oberoende av om det finns aktieägare i den operativa ledningen eller inte.

Styrelsens uppdrag är att för ägarnas räkning förvalta KWH-koncernens angelägenheter. Styrelsen ansvarar för att koncernen leds effektivt och enligt goda affärsprinciper. Styrelsen godkänner KWH-koncernens affärsstrategi, strategiska mål, riskstrategi och förvaltning samt följer upp och övervakar dessa.

Henrik Höglund, Johanna Höglund & Ola Tidström.

Henrik Höglund (diplomekonom, styrelsemedlem sedan 1974, ordförande sedan 1998), Johanna Höglund (filosofie magister, styrelsemedlem sedan 2021) och Ola Tidström (ekonomie magister, styrelsemedlem sedan 1975, vice ordförande sedan 1993)

Sofia Kohtala, Peter Höglund, Janneke von Wendt.

Sofia Kohtala (hotell- och restaurangförman, styrelsemedlem sedan 2014), Peter Höglund (filosofie kandidat, styrelsemedlem sedan 1973), Janneke von Wendt (ekonomie magister, styrelsemedlem sedan 2016)

Johan Heikfolk, Caj-Anders Skog & Stefan Wikman.

Johan Heikfolk (juris kandidat, styrelsesekreterare sedan 2017), Caj-Anders Skog (ekonom, styrelsemedlem sedan 2016) och Stefan Wikman (juris kandidat, styrelsemedlem sedan 2019)

Koncernledningen

KWH-koncernens koncernledning består av affärsgruppchefer, verkställande direktör samt moderbolagets chefer. Koncernledningsmedlemmarna har ansvar för en affärsgrupp eller koncernfunktion, koncernchefen leder koncernutvecklingsarbetet och stöder de övriga i ledningen.

Koncernledningen är ett mångsidigt team som verkställer styrelsens beslut samt sätter ramar och riktning för organisationen. Ledningen ansvarar för att mål och strategier fullföljs samt strukturerar och leder koncernens verksamhet för att nå uppsatta mål.

Kjell Antus, Marko Nylund, Stefan Sjöberg & Carl-Magnus Tidström.

Koncernchef, affärsgruppchef för KWH Invest Kjell Antus, verkställande direktör för Prevex Marko Nylund, affärsgruppchef för Mirka Stefan Sjöberg och ekonomidirektör Carl-Magnus Tidström

Johan Heikfolk, Joakim Laxåback & Peter Lång.

Koncernjurist Johan Heikfolk, affärsgruppchef för KWH Logistics Joakim Laxåback och áffärsgruppchef för KWH Freeze Peter Lång

Revisorerna

Ordinarie Revisorer

Kristian Berg, Ekonomie magister, CGR
Ernst & Young Ab

Bengt Nyholm, Ekonomie magister, CGR
Ernst & Young Ab

Revisorssuppleanter

Anders Svennas, Ekonomie magister, CGR
Ernst & Young Ab

Marja Huhtala, Ekonomie magister, CGR
Ernst & Young Ab

Övervakningsrevisor

Ernst & Young Ab