Loading timber to a train wagon.

KWH Logistics

År 2021 var ett av KWH Logistics bästa år någonsin. De stora investeringar som gjorts de senaste åren har börjat bära frukt, och företaget växte i alla segment.

Finlands största hamnoperatör KWH Logistics har de senaste åren gjort flera stora investeringar. Företaget har etablerat sig i många nya hamnar och också på nya orter inne i landet.

De här satsningarna börjar nu synas i omsättningen och tillväxten. År 2021 var den totala hanterade volymen i hamnarna cirka 16,5 miljoner ton, vilket är en ökning med 30 procent från året innan. Omsättningen växte med 10 procent.

Tillväxten kom till en del från de nya satsningarna i Torneå, Tahkoluoto, Koverhar och Mussalo. Men också de andra områdena hade en bra tillväxt, med ökning både i projektlaster, roro-trafik och spedition.

Omsättning M€

Investeringar och etableringar på nya orter

De största enskilda investeringarna KWH Logistics gjort är bulkhanteringsanläggningarna i Tahkoluoto och Mussalo hamnar. Anläggningen i Tahkoluoto i Björneborg togs i bruk i hösten 2021, och är en av orsakerna till KWH Logistics goda tillväxt under året.

I Torneå, där KWH Logistics samarbetar med Outokumpu, har investeringar gjorts i nya kranar. Andra nya orter där KWH Logistics etablerade sig under 2021 är Brahestad, Nyslott, Ackas och Sotkamo. De flesta nya etableringarna gäller Adolf Lahti som erbjuder logistiklösningar och service för industrin.

Investeringar M€

Verksamhetsorten i Finland

Nytt kunnande och nya tjänster

Ett nytt område som KWH Logistics har specialiserat sig på är logistiklösningar för den framväxande batteriindustrin. Gruvbolaget Terrafame utsåg Rauanheimo till sin logistikpartner i Finland och i Karleby har Adolf Lahti byggt ett skräddarsytt lager åt en internationell aktör inom batteribranschen. Det här betyder att affärsgruppen nu har ett unikt specialkunnande inom logistiklösningar för batterikemikalier.

Ytterligare en nyhet år 2021 är den virtuella fartygsklareringen. KWH Logistics har redan länge erbjudit fysisk fartygsklarering i de hamnar där man är verksam, men numera kan fartygsklarering erbjudas i alla finska hamnar via en digital tjänst.

Tillväxt också i gamla branscher

Det var inte bara de nya verksamhetsorterna som hade en bra tillväxt under fjolåret, utan samma gäller de hamnar där KWH Logistics är etablerat sedan länge. En orsak till det var den snabba utbyggnaden av vindkraft längs Finlands västkust, som ökade efterfrågan på projektlaster. Utbyggnaden av vindkraften kommer att fortsätta de kommande åren, vilket hamnoperatörerna Blomberg Stevedoring och Rauanheimo drar nytta av.

Backman-Trummers Freight Forwarding -avdelning hade ett ökat antal uppdrag och kunde öka sin omsättning med över 50 procent. Delvis berodde det på höjda fraktpriser på världsmarknaden, delvis på systematiska marknadsaktiviteter.

Blomberg Rents maskinuthyrningsverksamhet lyckades under det gångna året nå företagets hittills största årsomsättning.

Också Rauanheimo hade ett bra år med växande transportvolymer från Ryssland. Dessutom växte den roro-trafik som hamnoperatören Stevena bedriver i Hangö och Nystad.

Satsningar på hållbarhet och kvalitet

KWH Logistics har under året satsat allt mer på riskhantering, hållbarhet och kvalitet, inte minst genom att inrätta en ny tjänst som ESQ-direktör. Hållbarhetsarbetet har bland annat resulterat i övergång till LED-belysning och planer på att ta i bruk fler eldrivna fordon och hållbarare transportalternativ.

Processerna har utvecklats för att kunna följa upp de egna utsläppen och målsättningarna är att i framtiden ge kunderna mer exakta data på koldioxidutsläpp i verksamheten. Inom Freight Forwarding fortsätter satsningarna på utvecklingen av de digitala verktygen så att allt bättre online-information om försändelserna ska stå kunderna till buds, inklusive rapportering om transporternas miljöpåverkan.

På säkerhetssidan har KWH Logistics gjort uppföljningen av olyckor ännu bättre för att kunna förebygga framtida olyckor. Också satsningarna på personalen har intensifierats, bland annat genom mer utbildningar och större satsningar på intern kommunikation.

Personal

Risker och styrkor

År 2021 kommer att gå till historien som ett pandemiår, men KWH Logistics påverkades mindre av pandemin än många andra branscher. Visserligen var det containerbrist vilket resulterade i höjda priser på frakter och skeppning, men för KWH Logistics som helhet var inverkan ändå inte så stor. Tack vare att de olika dotterbolagens verksamheter skiljer sig en hel del från varandra är riskspridningen inom affärsgruppen på en bra nivå, och till exempel projektlasterna längs västkusten påverkas inte särskilt mycket av stora trender på världsmarknaden.

Tack vare denna diversifiering har KWH Logistics ett överlägset serviceutbud och en möjlighet att erbjuda helhetslösningar åt sina kunder. Kombinerat med det faktum att KWH Logistics är en oberoende privatägd aktör med god investeringsförmåga blir det en oslagbar kombination.

Krisen i Ukraina innebär kraftiga ekonomiska sanktioner mot Ryssland. Dessa åtgärder samt ryska motsanktioner kommer att ha en negativ inverkan på verksamheten den kommande rapporteringsperioden.

Ledningsgruppen

Joakim Laxåback, Bernt Björkholm och Anders Back.

AffärsgruppschefJoakim Laxåback, Bernt Björkholm, vd för Blomberg Stevedoring & Blomberg Rent och ekonomidirektör Anders Back.

ESQ-direktör Sofie Wiss, Tero Kosonen, vd för Rauanheimo och Pekka Pöllänen, vd för Adolf Lahti.

Markku Mäkipere, vd för Stevena & Moonway, ICT-direktör Vesa Peltola och HR-direktör Mona Andersson-Kuorikoski.