Koncernbalansräkning

Tillgångar i 1000 €31.12.202131.12.2020
Långfristiga tillgångar:
Immateriella tillgångar26 613 22 591
Goodwill8 596 9 878
Materiella tillgångar389 336 373 281
Investeringsfastigheter1 449 1 593
Andelar i intresseföretag78 049 74 374
Finansiella tillgångar som kan säljas1 966 1 969
Övriga finansiella tillgångar1 234 913
Latent skattefordran1 437
968
LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR TOTALT508 680 485 567
Kortfristiga tillgångar:
Omsättningstillgångar90 412 65 480
Försäljningsfordringar och övriga fordringar91 059 78 350
Inkomstskattefordran716 1 591
Finansiella tillgångar avsedda för handel4 323 4 162
Likvida medel64 941 59 262
KORTFRISTIGA TILLGÅNGAR TOTALT251 451 208 845
Tillgångar sammanlagt760 131 694 412
Eget kapital och skulder i 1000 €31.12.202131.12.2020
Eget kapital:
Aktiekapital3 7563 756
Överkursfond7 9317 931
Reservfond124124
Omräkningsdifferenser-1 038-937
Fond för verkligt värde939948
Ansamlade vinstmedel572 523530 208
Innehav utan bestämmande inflytande174177
EGET KAPITAL TOTALT584 409542 207
Långfristiga skulder:
Avsättningar2 6282 441
Latent skatteskuld24 05319 191
Räntebärande skulder06 981
Finansieringsleasingskulder30 29726 395
Leverantörsskulder och övriga skulder9179
LÅNGFRISTIGA SKULDER TOTALT57 06955 089
Kortfristiga skulder:
Räntebärande skulder18 92710 068
Finansieringsleasingskulder7 7697 389
Leverantörsskulder och övriga skulder89 41278 579
Inkomstskatteskuld2 5441 081
KORTFRISTIGA SKULDER TOTALT118 65297 116
Eget kapital och skulder sammanlagt760 131694 412