Kjell Antus

Ett år av stark tillväxt

År 2021 blev precis så spännande som vi förväntade oss. Trots att vi nu levt med coronapandemin i över två år är den ännu inte förbi. Däremot har följderna av nya sjukdomsutbrott minskat betydligt och man har lärt sig att leva med och hantera pandemin.

KWH-koncernen klarar också av corona-pandemin och vi kan ännu en gång konstatera att vi går stärkta ur en kris. Genom lyckade affärsmässiga strategival, ett aktivt ledarskap och ett gott samarbete med alla personalgrupper har vi tillsammans gjort jobbet. KWH-koncernen har igen visat sin styrka baserad på en bred och stark lokal närvaro på marknaderna samt en god balans mellan branscherna.

Jämfört med år 2020 ökade omsättningen med 18 % och uppgick till 593 miljoner euro. Rörelseresultatet förbättrades med 14 miljoner euro och uppgick till 71 miljoner euro. Vår rörelsemarginal steg från 11,4% till 12,0 % och vi investerade för 70 miljoner euro. De tre senaste årens stora investeringar börjar nu synas i både omsättning och lönsamhet.

Samtidigt som vi ser den positiva utvecklingen fortsätta i början av 2022 kan vi även se mörka orosmoln som kommer att påverka den kommande rapporteringsperioden. Rysslands invasion av Ukraina är mycket allvarlig. Även om de står i skymundan av annat får krisen även ekonomiska konsekvenser. Det kraftigt försämrade omvärldsläget kommer att påverka negativt på handel och näringsliv. Därtill finns också risker för leveransstörningar som kan medföra svårigheter att inskaffa råvaror och komponenter till vår produktion. Bristen på containrar, transportproblem och stigande oljepriser har drivit upp fraktpriserna.

Vår kraftiga tillväxt syns i en ökning av antalet medarbetare. Antalet anställda vid utgången av 2021 var 2524. Det finns fortsättningsvis rekryteringsbehov inom alla våra affärsgrupper. För att möta konkurrensen om arbetskraften månar vi om att skapa trivsamma arbetsplatser och en gemytlig och trygg arbetsatmosfär. Som ett familjeägt utvecklingsbolag prioriterar vi långsiktig tillväxt och lönsamhet framom kortsiktig vinst, vilket syns i vår planering och i sättet hur vi möter olika utmaningar.

Betydelsen av att bedriva affärsverksamhet på ett hållbart sätt har också påverkat KWH-koncernen. Vi vill stärka vårt förtroendekapital genom att driva affärsverksamhet där finansiella och icke-finansiella tillgångar optimeras, där mål, mätetal och aktiviteter rapporteras och kommuniceras på ett relevant och transparent sätt till olika intressentgrupper. Verksamheten ska bedrivas hållbart och etiskt så att vi kan erbjuda produkter och tjänster som uppfyller kundernas krav samt även rekrytera de bästa medarbetarna och därmed prestera bättre än konkurrenterna på lång sikt.

Till år 2022 har vi planerat fortsatt tillväxt med god lönsamhet. Men med tanke på krisen i Ukraina och de ekonomiska sanktionerna riktade mot Ryssland liksom ryska motåtgärder så går vi en osäker period tillmötes. För att möta dessa utmaningar har koncernen utarbetat planer för vilka åtgärder som bör vidtas. På så sätt har vi beredskap att agera snabbt och kan anpassa oss till det som sker i omvärlden.

Kjell Antus, koncernchef

Kjell's signature.