Koncernresultaträkning

1000 euro1.1 - 31.12 20211.1 - 31.12 2020
OMSÄTTNING592 797501 330
Övriga rörelseintäkter2 3952 851
Förändring av lager av färdiga varor och varor under tillverkning12 8575 562
Tillverkning för eget bruk4 2394 388
Material och tjänster-252 157-211 670
Personalkostnader-157 742-137 680
Avskrivningar och nedskrivningar-50 785-43 767
Övriga rörelsekostnader-86 843-71 425
Andel av intresseföretags resultat6 5437 464
RÖRELSERESULTAT71 30457 052
Finansiella intäkter2 7292 430
Finansiella kostnader-4 269-7 515
RESULTAT FÖRE SKATTER69 76451 967
Direkta skatter-14 378-9 243
RÄKENSKAPSPERIODENS VINST55 38642 724
Fördelning:
Moderbolagets aktieägare55 38842 726
Innehav utan bestämmande inflytande-3-2
RÄKENSKAPSPERIODENS VINST55 38642 724
Kan senare omklassificeras till resultaträkningen:
Andel av övrigt totalresultat i intressebolag
- netto övrigt totalresultat-186 130
Kassaflödeshedging
- netto vinster/förluster-1 422 644
- redovisat till räkenskapsperiodens resultat1 412 435
Omräkningsdifferenser
- årets omräkningsdifferenser-101 -1 109
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVRIGA TOTALRESULTAT EFTER SKATT-296 100
RÄKENSKAPSPERIODENS TOTALRESULTAT55 089 42 824
Fördelning:
Moderbolagets aktieägare55 092 42 826
Innehav utan bestämmande inflytande-3-2
Räkenskapsperiodens totalresultat55 089 42 824