A man sanding.

Styrelse och ledning

Koncernstyrelsen

KWH-koncernens styrelse har åtta medlemmar och en sekreterare. Många av styrelsemedlemmarna är aktieägare, så ägarna har en stark ställning oberoende av om det finns aktieägare i den operativa ledningen eller inte.

Styrelsens uppdrag är att för ägarnas räkning förvalta KWH-koncernens angelägenheter. Styrelsen ansvarar för att koncernen leds effektivt och enligt goda affärsprinci-per. Styrelsen godkänner KWH-koncernens affärsstrategi, strategiska mål, riskstrategi och förvaltning samt följer upp och övervakar dessa.

Ola Tidström, vice ordförande sedan 1993, styrelsemedlem sedan 1975; Peter Höglund, styrelsemedlem sedan 1973
Henrik Höglund, styrelseordförande sedan 1998, styrelsemedlem sedan 1974; Janneke von Wendt, styrelsemedlem sedan 2016
Björn Höglund, styrelsemedlem sedan 2022
Johan Heikfolk, styrelsesekreterare sedan 2017; Caj-Anders Skog, styrelsemedlem sedan 2016; Sofia Kohtala, styrelsemedlem sedan 2014; Stefan Wikman, styrelsemedlem sedan 2019

Koncernledningen

KWH-koncernens koncernledning består av affärsgruppchefer, verkställande direktör samt moderbolagets chefer. Koncernledningsmedlemmarna har ansvar för en affärsgrupp eller koncernfunk-tion, koncernchefen leder koncernutvecklingsarbetet och stöder de övriga i ledningen.

Koncernledningen är ett mångsidigt team som verk-ställer styrelsens beslut samt sätter ramar och riktning för organisationen. Ledningen ansvarar för att mål
och strategier fullföljs samt strukturerar och leder koncernens verksamhet för att nå uppsatta mål.

Carl-Magnus Tidström, ekonomidirektör; Peter Lång, affärsgruppchef, KWH Freeze
Marko Nylund, vd, Prevex; Stefan Sjöberg, affärsgruppchef, Mirka
Johan Heikfolk, koncernjurist; Joakim Laxåback, affärsgruppchef, KWH Logistics
Kjell Antus, koncernchef, affärsgruppchef, KWH Invest

Revisorerna

Ordinarie revisorer

Kristian Berg och Anders Svennas, ekonomie magister, CGR, Ernst & Young Ab

Revisorsuppleanter

Maria Huhtala och Terhi Mäkinen, ekonomie magister, CGR, Ernst & Young Ab

Övervakningsrevisor

Ernst & Young Ab