A man and a woman washing sallad.

Hållbarhet

Hållbarhetsarbete

Under år 2022 har KWH-koncernen utarbetat en ESG-strategi för aktivt ägarskap och en tillhörande ESG-handbok. Strategin beskriver hållbarhetsambitionen och utgör ett ramverk och en gemensam riktning för koncernens långsiktiga hållbarhetsarbete. Handboken ger praktisk vägledning till affärsgrupperna kring hur strategin och de föreslagna åtgärderna ska implementeras. Dessutom ger den information om nuvarande och kommande regleringar, lagar och standarder.

KWH-koncernens företagsstrategi är att vara en tydlig och långsiktig ägare som skapar värde i sina affärsgrupper och bygger framgångsrika strukturer. Att integrera hållbarhetsarbetet i koncernen är en förutsättning för långsiktigt värdeskapande hos bolagen. Hållbar affärsutveckling är nödvändigt för att kunna minska påverkan på klimatet, att hantera effekterna av klimatförändringarna samt för rättvisa och demokratiska samhällen. I affärsgrupperna kan hållbarheten dessutom skapa konkurrensfördelar och i förlängningen bättre lönsamhet. Grundstenarna i KWH:s affärsmodell är ett djupt engagemang och en hög närvaro i affärsgrupperna för att utveckla och bygga framtidssäkrade bolag.

KWH-koncernens väsentliga hållbarhetsaspekter

Inom arbetet med ESG-strategin genomfördes en grundlig väsentlighetsanalys med syftet att identifiera prioriterade hållbarhetsfrågor som koncernen bör lägga ytterligare resurser på. För att försäkra att hållbarhetaspekterna är i linje med förväntningarna och kraven från KWH:s viktigaste intressenter hölls intressentdialoger med ägare, representanter från alla affärsgrupper, personal samt finansiella rådgivare.

KWH-koncernens ESG-strategi bygger på våra värdegrunder och resultatet av väsentlighetsanalysen. Dessutom sätter den ramen för det framtida ESG-arbetet. Inom strategin och de tre områdena kommer även ett antal hållbarhetsmål att utarbetas under 2023. För att kunna följa upp utvecklingen av ESG-strategins mål och nyckeltalen har KWH under 2022 påbörjat en omfattande insamling av hållbarhetsdata från samtliga affärsgrupper. Arbetet fortsätter under de kommande åren och datainsamlingen vidareutvecklas för att tillsammans med affärsgrupperna skapa långsiktigt värde genom styrning, nyckeltal och uppföljning.

Hållbarhetsstyrning

KWH-koncernens filosofi kring långsiktigt och hållbart värde-skapande utgår från ägare och medarbetare och deras gemen-samma värderingar. Koncernchefen är ytterst ansvarig för hållbarhetsarbetet inom KWH-koncernen och leder koncernutvecklingsarbetet. Vd:arna inom affärsgrupperna har i sin tur det yttersta ansvaret att driva hållbarhetsfrågor i sina respektive affärsgrupper och affärsenheter.

Ett internt policyramverk sätter riktlinjerna för KWH-koncernens agerande som ett ansvarsfullt företag. Ramverket innehåller ett antal koncernspecifika policyer antagna av kon-cernstyrelsen. Uppförandekoden för personalen och affärspartners sätter riktlinjerna för hur KWH-koncernen ska agera som ett ansvarfullt företag. Utöver koncernövergripande policyer har också de olika affärsgrupperna verksamhetsspecifika policyer enligt sina behov.