Small dark blue waves.

Koncernbalans­räkning

Tillgångar i 1000 €31.12.202231.12.2021
Långfristiga tillgångar:
Immateriella tillgångar31 29426 613
Goodwill8 5968 596
Materiella tillgångar393 771389 336
Investeringsfastigheter1 3061 449
Andelar i intresseföretag83 24878 049
Finansiella tillgångar som kan säljas1 9571 966
Övriga finansiella tillgångar3 3301 234
Latent skattefordran3 4241 437
LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR TOTALT526 926508 680
Kortfristiga tillgångar:
Omsättningstillgångar112 15890 412
Försäljningsfordringar och övriga fordringar99 99191 059
Inkomstskattefordran1 221716
Finansiella tillgångar avsedda för handel4 0854 323
Likvida medel69 99064 941
KORTFRISTIGA TILLGÅNGAR TOTALT287 445251 451
Tillgångar sammanlagt814 371760 131
Eget kapital och skulder i 1000 €31.12.202231.12.2021
Eget kapital:
Aktiekapital3 7563 756
Överkursfond7 9317 931
Reservfond128124
Omräkningsdifferenser-1 435-1 038
Fond för verkligt värde6 615939
Ansamlade vinstmedel615 634572 523
Innehav utan bestämmande inflytande171174
EGET KAPITAL TOTALT632 800584 409
Långfristiga skulder:
Avsättningar2 3382 628
Latent skatteskuld29 20924 053
Finansieringsleasingskulder28 89630 297
Leverantörsskulder och övriga skulder091
LÅNGFRISTIGA SKULDER TOTALT60 44257 069
Kortfristiga skulder:
Räntebärande skulder19 80218 927
Finansieringsleasingskulder10 8527 769
Leverantörsskulder och övriga skulder87 48089 412
Inkomstskatteskuld2 9952 544
KORTFRISTIGA SKULDER TOTALT121 129118 652
Eget kapital och skulder sammanlagt814 371760 131