Kjell Antus.

Koncernchens översikt

Hållbarhet i fokus

För år 2022 hade vi planerat för en fortsatt tillväxt med god lönsamhet. Förväntningarna hade höjts efter pandemin när efterfrågan återhämtade sig kraftigt. Nu utmanades affärsverksamheten av den globala bristen på råvaror, material, komponenter och containrar samt ökade kostnader. Den ryska invasionen av Ukraina förvärrade situationen avsevärt som eskalerade till en energikris och stigande inflation.

Trots den globala osäkerheten har vi anpassat oss väl till den nya verkligheten och fortsatt att leverera goda resultat. Jämfört med år 2021 steg omsättningen med 10 procent och uppgick till 619 miljoner euro. Rörelseresultatet förbättrades med 2,4 miljoner euro och uppgick till 73,7 miljoner euro. Vår rörelsemarginal på 11,9 procent är i linje med fjolåret. Investeringstakten var relativt hög även om investeringarna på 64,2 miljoner euro var betydligt lägre än året innan.

Vi har fortsatt att förstärka de affärsområden inom vilka vi är verksamma vilket bla. innefattar rekrytering av nyckelkompetens och specialkunnande. Antalet anställda vid utgången av 2022 var 2 554. Vi har fortsatt att utveckla distansarbeteskoncept samtidigt som vi även gjort stora satsningar på att säkra företagskulturen och stärka samhörighets- och trygghetskänslan. Vi är tacksamma för våra medarbetares engagemang och prestationer, och vi fortsätter att sträva efter att erbjuda en stimulerande och utmanande arbetsmiljö där varje medarbetare kan utvecklas och trivas.

Mirka stärkte sin position inom automatisering och robotisering genom förvärvet av aktierna i Flexmill Oy. Framåtinte-greringen öppnar nya intressanta affärsmöjligheter. Robotik kommer att spela en allt viktigare roll i framtiden, med automatisering och artificiell intelligens som driver innovation.

För affärsgruppen KWH Logistics ställdes en stor del av verksamheten upp och ner pga. kriget i Ukraina. KWH Logistics skötte utskeppning av ryska transitovaror i finska hamnar, men i.o.m. kriget med påföljande sanktioner avstannade denna trafik under året. Samtidigt gjorde den finländska industrins behov av råvaror grunden för nya möjligheter. KWH Logistics kunde under året ersätta stora delar av exportvolymer med nya importvolymer.

Globala initiativ som Parisavtalet och de globala målen för hållbar utveckling har satt en tydlig framtidsagenda för världen under snart ett decennium. På europeisk nivå ser vi numera alltmer skarpare initiativ med ökade regulatoriska krav på företag, vilket även inkluderar oss på KWH-koncernen som alltid försöker ligga ett steg före. Samtidigt har främst hållbarhetsrelaterade händelser som kriget i Ukraina och energikrisen i Europa haft en stor inverkan på våra verksamheter vilket kommer fortsatt sätta prägel på framtida prioriteringar.

I syfte att förvalta KWH-koncernens långsiktiga konkurrenskraft, tog vi några viktiga steg för att accelerera vårt strategiska hållbarhetsarbete under 2022. Som ett första steg genomförde vi en analys för att förstå de hållbarhetsaspekter där vi har störst påverkan och som speglar de förväntningar och krav som vi har från våra intressenter. Analysen mynnade ut i en koncerngemensam hållbarhetsstrategi som omfattar våra mest väsentliga hållbarhetsambitioner. Under 2023 kommer vi fortsätta implementera vår nya strategi med hjälp av vår handlingsplan, så att vi kan fortsätta framtidssäkra våra affärsgrupper och försäkra våra intressenter att vi bedriver verksamheter på ett ansvarsfullt, långsiktigt och hållbart sätt.

När vi ser på 2023 är det uppenbart att i synnerhet första halvåret ser utmanande ut vad gäller marknadsmiljön och efterfrågan. Då utsikterna för efterfrågan är mer avvaktande, kommer vi i år att fokusera på att säkra resultatet och kassaflödet. Denna strategi i kombination med vår finansiella styrka ger oss även utrymme att expandera, investera i nya projekt och möta eventuella utmaningar.

Kjell Antus, koncernchef