Calm blue water and sky.

Koncernresultat­räkning

1000 euro1.1 - 31.12 20221.1 - 31.12 2021
OMSÄTTNING618 970592 797
Övriga rörelseintäkter5 7602 395
Förändring av lager av färdiga varor och varor under tillverkning10 30912 857
Tillverkning för eget bruk4 6994 239
Material och tjänster-249 748-252 157
Personalkostnader-169 244-157 742
Avskrivningar och nedskrivningar-55 034-50 785
Övriga rörelsekostnader-101 512-86 843
Andel av intresseföretags resultat9 4556 543
RÖRELSERESULTAT73 65571 304
Finansiella intäkter3 4632 729
Finansiella kostnader-6 279-4 269
RESULTAT FÖRE SKATTER70 83969 764
Direkta skatter-13 267-14 378
RÄKENSKAPSPERIODENS VINST57 57255 386
Fördelning:
Moderbolagets aktieägare57 57555 388
Innehav utan bestämmande inflytande-3-3
RÄKENSKAPSPERIODENS VINST57 57255 386
Kan senare omklassificeras till resultaträkningen:
Andel av övrigt totalresultat i intressebolag
- netto övrigt totalresultat-1 574-186
Kassaflödeshedging
- netto vinster/förluster-1 205-1 422
- redovisat till räkenskapsperiodens resultat6 8811 412
Omräkningsdifferenser
- årets omräkningsdifferenser-397-101
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVRIGA TOTALRESULTAT EFTER SKATT3 705-296
RÄKENSKAPSPERIODENS TOTALRESULTAT61 27755 089
Fördelning:
Moderbolagets aktieägare61 28155 092
Innehav utan bestämmande inflytande-3-3
Räkenskapsperiodens totalresultat61 27755 089