Mirka

Snabb återhämtning med försäljningsrekord

Mirka erbjuder ett brett sortiment av lösningar för ytbehandling och precisionsslipning. Företaget är specialiserat på helhetslösningar, där slipmaterialen kompletteras av innovativt designade maskiner och polermedel.

Mirka har nått sin nuvarande position som global teknologiledare tack vare att företaget vid millennieskiftet uppfann den dammfria slipningen. Mirkas andra framgångsfaktorer är en företagskultur som präglas av en vilja och förmåga till ständig utveckling, samt ett stort globalt försäljningsnätverk.

Graf om Mirkas investeringar.
Stora investeringar i digital plattform

Mirkas största investeringar år 2020 gick till digitalisering, framförallt i form av bygget av en ny digital kundplattform. Arbetet inleddes 2019 och fortsatte under 2020, och plattformen har nu delvis tagits i bruk.

Den digitala plattformen används till att transformera verksamheten så att den blir helt digital, och integrerar en lång rad funktioner såsom:

  • Försäljning
  • Marknadsföringsautomation
  • Kundservice
  • B2B e-handel

Byggandet av plattformen har framskridit helt enligt tidtabell trots att allt arbete gjorts på distans på grund av coronapandemin. Den lugnare tiden under epidemins början kunde dessutom utnyttjas för att utbilda framförallt försäljarna i de nya digitala verktygen.

Mirka fortsätter nu att utbilda kunder, distributörer och den egna personalen i det nya sättet att jobba och siktar på att utveckla B2B-näthandeln i framtiden.

Graf om Mirkas omsättning.
Tillväxt i renoveringsbranschen

Som för så många andra företag präglades år 2020 framförallt av coronapandemin för Mirkas del. Sett ur större perspektiv drabbade coronapandemin vissa branscher hårt, medan andra snarare drog nytta av pandemin. Det här är något som tydligt avspeglas i Mirkas verksamhet. Medan till exempel bilindustrin gått bakåt har renoveringsbranschen upplevt en boom då folk tillbringat en större del av tiden hemma och haft tid och råd att renovera. Mirkas segment Construction & Decoration växte därför kraftigt under senare delen av 2020 och står numera för en betydande del av omsättningen.

Snabb återhämtning ur pandemin

Redan i början av året kunde Mirka se att försäljningen i Kina påverkades av coronapandemin, men det första kvartalet gick ändå enligt budget. I mitten av mars slog epidemin till på allvar i stora delar av världen, och Mirka tappade på kort tid en stor del av omsättningen.

Företaget reagerade snabbt och lyckades göra betydande inbesparingar på kort tid. När restriktionerna lättade i maj och juni kom kunderna tillbaka som nästan över en natt. På sommaren låg omsättningen redan på föregående års nivå.

Graf om Mirkas personal.
Försäljningsrekord under hösten

Hösten 2020 var i sin tur en period av stark återhämtning för Mirka, då man slog försäljningsrekord hela fyra månader i rad. Sett ur ett helhetsperspektiv kan man säga att Mirka klarade sig i det närmaste oskadd ur epidemin – totalt sett hamnade omsättningen för året bara en aning under föregående års nivå och också resultatet låg på en bra nivå. Förutom genom permitteringar gjorde Mirka inbesparingar genom betydligt lägre kostnader för mässor, resor och evenemang.

Det är också värt att notera att Mirka lyckats ta marknadsandelar under återhämtningen, och att företaget hämtat sig snabbare från raset än många av konkurrenterna. Mirka bedömer att den starka återhämtningen som skedde under hösten 2020 kommer att fortsätta under 2021. Hösten 2021 uppskattas verksamheten redan vara tillbaka till det normala.

Världskarta över Mirkas verksamhetsställen.
Styrkor under en pandemi

Den snabba återhämtningen från pandemin beror delvis på att Mirka är ett ovanligt välorganiserat företag. Mirka har en mycket noggrann och snabb rapportering, vilket visade sig vara guld värt under 2020 då företaget kunnat se trender i ett tidigt skede och reagera på dem nästan i realtid.

Epidemin visade också nyttan av att Mirka redan länge har satsat stort på arbetsmiljöfrågor. Tack vare strikta säkerhetsrutiner har Mirkas organisation och produktion varit 100 procent leveransredo hela tiden och inga smittfall har inträffat i produktionsanläggningarna. Arbetshälsa och arbetssäkerhet bör alltså inte ses som kostnader utan som investeringar som betalar igen sig.

Mirka jobbar också systematiskt för de här frågorna på europeisk nivå genom branschsammanslutningen SEAM (Sustainable European Abrasive Manufacturers), som lanserades i början av år 2020.

En annan av Mirkas styrkor som blev extra tydlig under coronapandemin var företagets struktur med dotter- och försäljningsbolag runtom i världen. Eftersom försäljningen inte sker utgående från Finland utan via självständiga lokala bolag blir organisationen mer motståndskraftig. Det har inneburit att verksamheten har kunnat hållas igång hela tiden trots att de flesta länder infört olika typer av nedstängningar, restriktioner och reseförbud.

Ny träffpunkt i Jeppo

En annan stor satsning under 2020 var utbyggnaden av Mirkas huvudkontor i Jeppo i Finland. Den äldsta delen av kontoret revs för att ge plats åt en tre gånger större hall som heter Mirka Home. Byggnaden har kunnat anpassas till det nya flexibla sättet att jobba där en stor del av arbetet sker på distans. Bland annat har alla mötesrum inbyggd möjlighet till distansmöten och arbetspunkterna är planerade med utgångspunkt att Mirkas anställda också efter coronan kommer att jobba delvis på distans.

Ledningen
CEO Stefan Sjöberg & CFO Olav Hellman
Theo Sakalis & Joachim Rännar.
VP sales, Precision Industry Theo Sakalis & Operations Director Joachim Rännar
Nina Nyman & Simon Bloxham.
Marketing Director Nina Nyman & VP Sales, Surface Finishing Simon Bloxham
Jan Torrkulla & Mats Sundell.
Production Director Jan Torrkulla & R&D Director, Deputy Chief Executive Mats Sundell