Koncernresultaträkning

1000 euro1.1 - 31.12 20201.1 - 31.12 2019
OMSÄTTNING501 330 512 146
Övriga rörelseintäkter2 851 3 237
Ändring av lager av färdiga varor och varor under tillverkning5 562 1 422
Tillverkning för eget bruk4 388 5 222
Material och tjänster-211 670-217 824
Personalkostnader-137 680 -141 101
Avskrivningar och nedskrivningar-43 767 -37 985
Övriga rörelsekostnader-71 425 -82 750
Andel av intresseföretags resultat7 464 3 045
RÖRELSEVINST57 052 45 412
Finansiella intäkter2 430 2 577
Finansiella kostnader-7 515 -3 586
VINST FÖRE SKATTER51 967 44 403
Direkta skatter-9 243 -9 097
RÄKENSKAPSPERIODENS VINST42 724 35 306
Fördelning:
Moderbolagets aktieägare42 726 35 307
Innehav utan bestämmande inflytande-2 -1
Räkenskapsperiodens vinst 42 724 35 306
RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT42 72435 306
Kan senare omklassificeras till resultaträkningen:
Andel av övrigt totalresultat i intresseföretag
- netto övrigt totalresultat130 -292
Kassaflödeshedging
- netto vinster/förluster644 -1 912
- redovisat till räkenskapsperiodens resultat435 601
Omräkningsdifferenser
- årets omräkningsdifferenser-1 109 198
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVRIGA TOTALRESULTAT EFTER SKATT, TOTALT100 -1 405
RÄKENSKAPSPERIODENS TOTALRESULTAT42 824 33 901
Fördelning:
Moderbolagets aktieägare42 826 33 903
Innehav utan bestämmande inflytande-2 -1
Räkenskapsperiodens totalresultat42 824 33 901