Laiva ja nosturi öisessä satamassa.

Styrelse och ledningsgrupp

Koncernstyrelsen

KWH-koncernens styrelse hade år 2019 åtta medlemmar och en sekreterare. Många av styrelsemedlemmarna är aktieägare, så ägarna har en stark ställning oberoende av om det finns aktieägare i den operativa ledningen eller inte.

Styrelsens uppdrag är att för ägarnas räkning förvalta KWH-koncernens angelägenheter. Styrelsen ansvarar för att koncernen leds effektivt och enligt goda affärsprinciper. Styrelsen godkänner KWH-koncernens affärsstrategi, strategiska mål, riskstrategi och förvaltning samt följer upp och övervakar dessa.

Henrik Höglund & Sofia Kohtala.
Henrik Höglund, diplomekonom, styrelseordförande sedan 1998, styrelsemedlem sedan 1974 & Sofia Kohtala, hotell- och restaurangförman, styrelsemedlem sedan 2014
Anders Höglund & Stefan Wikman.
Anders Höglund, ekonomie kandidat, styrelsemedlem sedan 2020 & Stefan Wikman, juris kandidat, vicehäradshövding, styrelsemedlem sedan 2019
Ola Tidström & Peter Höglund.
Ola Tidström, ekonomie magister, vice ordförande sedan 1993, styrelsemedlem sedan 1975 & Peter Höglund, filosofie kandidat, styrelsemedlem sedan 1973, styrelseordförande 1988–1997
Janneke von Wendt & Caj-Anders Skog.
Janneke von Wendt, ekonomie magister, styrelsemedlem sedan 2016 & Caj-Anders Skog, ekonom, styrelsemedlem sedan 2016
Johan Heikfolk.
Johan Heikfolk, juris kandidat, styrelsesekreterare sedan 2017

Koncernledningen

KWH-koncernens koncernledning består av affärsgruppchefer, verkställande direktör samt moderbolagets chefer. Koncernledningsmedlemmarna har ansvar för en affärsgrupp eller koncernfunktion, koncernchefen leder koncernutvecklingsarbetet och stöder de övriga i ledningen.

Koncernledningen är ett mångsidigt team som verkställer styrelsens beslut samt sätter ramar och riktning för organisationen. Ledningen ansvarar för att mål och strategier fullföljs samt strukturerar och leder koncernens verksamhet för att nå uppsatta mål.

Marko Nylund & Kjell Antus.
Marko Nylund, DI, MBA, verkställande direktör, Prevex, anställd sedan 2019 & Kjell Antus, ekonomie magister, koncernchef, affärsgruppchef KWH Invest, anställd sedan 1988
Johan Heikfolk & Hannu Uusi-Pohjola.
Johan Heikfolk, Juris kandidat, koncernjurist, anställd sedan 2017 & Hannu Uusi-Pohjola, Ingenjör, affärsgruppchef KWH Logistics, anställd sedan 2003
Carl-Magnus Tidström & Stefan Sjöberg.
Carl-Magnus Tidström, Ekonomie magister, ekonomichef, anställd sedan 1997 & Stefan Sjöberg, ekonomie magister, affärsgruppchef Mirka, anställd sedan 2011

Revisorer

Ordinarie revisorer

Kjell Berts, ekonomie magister, CGR, Ernst & Young Ab
Bengt Nyholm, ekonomie magister, CGR, Ernst & Young Ab

Revisorsuppleanter

Anders Svennas, ekonomie magister, CGR, Ernst & Young Ab
Kristian Berg, ekonomie magister, CGR, Ernst & Young Ab

Övervakningsrevisor

Ernst & Young Ab