Koncernbalansräkning

Tillgångar 1000 EUR31.12.202031.12.2019
Långfristiga tillgångar:
Immateriella tillgångar22 591 19 490
Goodwill9 878 9 970
Materiella tillgångar373 281 336 258
Investeringsfastigheter1 593 1 704
Andelar i intresseföretag74 374 68 121
Finansiella tillgångar som kan säljas1 969 1 969
Övriga finansiella tillgångar913 400
Latent skattefordran968 1 234
LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR TOTALT485 567 439 145
Kortfristiga tillgångar:
Omsättningstillgångar65 480 59 254
Försäljningsfordringar och övriga fordringar78 350 71 082
Inkomstskattefordran1 591 4 280
Finansiella tillgångar avsedda för handel4 162 0
Likvida medel59 262 75 667
KORTFRISTIGA TILLGÅNGAR TOTALT208 845 210 282
Tillgångar sammanlagt694 412649 427
Eget kapital och skulder 1000 EUR31.12.202031.12.2019
Eget kapital:
Aktiekapital3 7563 756
Överkursfond7 9317 931
Reservfond124124
Omräkningsdifferenser-937172
Fond för verkligt värde948-131
Ansamlade vinstmedel530 208495 084
Innehav utan bestämmande inflytande177179
EGET KAPITAL TOTALT542 207507 115
Långfristiga skulder:
Avsättningar2 4412 447
Latent skatteskuld19 19116 590
Räntebärande skulder6 9810
Finansieringsleasingskulder26 39528 008
Leverantörsskulder och övriga skulder7942
LÅNGFRISTIGA SKULDER TOTALT55 08947 087
Kortfristiga skulder:
Räntebärande skulder10 06815 271
Finansieringsleasingskulder7 3896 813
Leverantörsskulder och övriga skulder78 57972 274
Inkomstskatteskuld1 081867
KORTFRISTIGA SKULDER TOTALT97 11695 225
Eget kapital och skulder sammanlagt694 412649 427