Aurinkopaneeleja.

Vastuullisuus

KWH-yhtymän
vastuullisuusraportointi 2023

Kuluneen vuoden aikana maailmanlaajuiset kestävän kehityksen aloitteet ja lisääntyneet lainsäädännölliset vaatimukset ovat edelleen muokanneet liiketoimintaympäristöä. Tämä on keskeinen haaste KWH-yhtymän kaltaisille teollisille toimijoille, joiden täytyy navigoida ja sopeutua maailmanlaajuista taloutta nykyisin määrittelevään vastuullisuusympäristöön. Euroopassa lainsäädännölliset vaatimukset yrityksille ovat yhä selkeämpiä, ja tiettyjen yritysten pitää alkaa raportoida yritysten kestävyysraportointidirektiivin (CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive) uusien sääntöjen mukaan. Vaikka nämä vaatimukset eivät vielä koske KWH-yhtymää, valmistaudumme niihin jo nyt, mikä vahvistaa myös kilpailukykyämme.

Huolehtiaksemme jatkossakin KWH-yhtymän pitkän aikavälin kilpailukyvystä olemme noudattaneet edellisenä vuonna laaditun vastuullisuusstrategian yhteydessä tehtyä toimintasuunnitelmaa. Sen toteuttamiseksi sekä vastataksemme CSRD:n asettamiin vaatimuksiin, teemme vuonna 2024 kaksoisolennaisuusanalyysin, joka auttaa meitä edistämään KWH-yhtymälle olennaisia kestävän kehityksen osa-alueita.

Kestävää kehitystä edistävä työ

Kestävä toimintatapa tarkoittaa meille sitä, että sosiaaliset, ympäristöön liittyvät ja taloudelliset näkökulmat otetaan huomioon sekä strategisen tason päätöksenteossa että jokapäiväisessä työssä. Uskomme, että pitkäjänteinen arvon luominen ja tulevaisuudessakin menestyvien yritysten rakentaminen edellyttävät liiketoiminnan kehittämistä kestävällä tavalla.

Vuonna 2022 toteutimme KWH-yhtymässä olennaisuusanalyysin tunnistaaksemme ensisijaiset kestävän kehityksen osa-alueemme, jotka muodostivat perustan vastuullisuusstrategiallemme ja siihen liittyvälle vastuullisuuskäsikirjalle. Strategiassa kuvataan kestävän kehityksen tavoitteemme sekä annetaan puitteet ja yhteinen suunta konsernin pitkän aikavälin kestävyystyölle. Käsikirja antaa liiketoimintaryhmille käytännön ohjeita siitä, miten strategiaa ja ehdotettuja toimenpiteitä tulee toteuttaa. Lisäksi se antaa tietoa nykyisistä ja tulevista säädöksistä, laeista ja standardeista.

Vuonna 2024 päivitämme olennaisuusanalyysin, jotta vastuullisuustyömme vastaa tuleviin sääntöjen asettamiin vaatimuksiin ja jotta pystymme jatkuvasti arvioimaan vastuullisuustyötämme.

KWH-yhtymän tärkeimmät kestävän kehityksen osa-alueet

Vuonna 2022 tehdyn olennaisuusanalyysin avulla tunnistettiin, mihin kestävän kehityksen osa-alueisiin konsernin tulee panostaa enemmän. Sen varmistamiseksi, että kestävyysnäkökulmat vastaavat KWH:n tärkeimpien sidosryhmien odotuksia ja vaatimuksia, ylläpidettiin sidosryhmävuoropuhelua omistajien, kaikkien liiketoimintaryhmien edustajien ja henkilöstön sekä taloudellisten neuvonantajien kanssa.

Tärkeimpinä pidetyt kestävän kehityksen osa-alueet.

 

Kestävän kehityksen osa-alueet.

KWH-yhtymän vastuullisuusstrategia perustuu arvoihimme ja olennaisuusanalyysin tuloksiin. Vahvistaakseen konsernin vastuullisuustyötä liiketoimintaryhmämme ovat kuluneen vuoden aikana perustaneet koordinaatioryhmiä vaihtaakseen kokemuksia ja oppeja muun muassa kestävyysraportoinnista, kestävästä tuotekehityksestä sekä viestinnästä ja sisäisestä kehittämisestä. Hanke on tärkeä osa aktiivisen ja järjestelmällisen vastuullisuustyön varmistamista koko konsernissa.

Seurasimme vuonna 2023 vastuullisuusstrategian tavoitteiden toteutumista ja avainlukuja keräämällä kestävään kehitykseen liittyviä tietoja kattavasti kaikista liiketoimintaryhmistä. Työ jatkuu tulevina vuosina ja tiedonkeruuta kehitetään edelleen, jotta voimme pitkällä aikavälillä yhdessä liiketoimintaryhmien kanssa luoda lisäarvoa ja vastata lainsäädännön vaatimuksiin ohjauksen, tunnuslukujen ja seurannan avulla.

KWH:n vastuullisuusvisio.

Konsernin liiketoimintamallin kulmakiviä, joilla kehitetään ja rakennetaan tulevaisuudessa menestyviä yrityksiä, ovat syvällinen sitoutuminen ja aktiivinen läsnäolo liiketoimintaryhmissä. Pyrimme olemaan vastuullinen ja pitkäjänteinen omistaja. Tavoitteena on olla kilpailukykyinen teollisuuskonserni, joka edistää vastuullisia liiketoimintamalleja.

Kestävän kehityksen johtaminen

KWH-yhtymän filosofia pitkäjänteisestä ja kestävästä arvon luomisesta perustuu omistajiin ja työntekijöihin sekä heidän yhteisiin arvoihinsa. Emoyhtiön toimitusjohtajalla on ylin vastuu KWH-yhtymän kestävän kehityksen työstä ja hän johtaa konsernin kehitystyötä. Liiketoimintaryhmien toimitusjohtajilla puolestaan on ylin vastuu kestävän kehityksen edistämisestä omissa liiketoimintaryhmissään ja liiketoimintayksiköissään.

KWH-yhtymän toimintaperiaatteet vastuullisena yrityksenä määritellään sisäisessä toimintapolitiikassa, joka sisältää useita konsernin hallituksen hyväksymiä konsernikohtaisia toimintaperiaatteita. Työntekijöille ja liiketoimintakumppaneille laaditut eettiset liiketoimintaperiaatteet asettavat suuntaviivat sille, miten KWH-yhtymän tulee toimia vastuullisena yrityksenä. Konserninlaajuisten toimintaperiaatteiden lisäksi liiketoimintaryhmillä on myös liiketoimintakohtaisia toimintaperiaatteita niiden omien tarpeiden mukaan.