Aurinkopaneeleja.

Hållbarhet

KWH-koncernens Hållbarhetsredovisning 2023

Det senaste året har globala hållbarhetsinitiativ och ökade regulatoriska krav fortsatt att forma affärsmiljön. Detta representerar en kritisk utmaning för industriella aktörer såsom KWH-koncernen, som måste navigera och anpassa sig till det framväxande hållbarhetslandskapet som nu definierar den globala ekonomin. På den europeiska arenan börjar de regulatoriska kraven för företag att bli tydligare, och vissa företag behöver börja rapportera enligt de nya reglerna i Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Trots att KWH-koncernen ännu inte omfattas av dessa nya regleringskrav, förbereder vi oss redan nu, vilket också kommer att stärka vår konkurrenskraft.

För att fortsätta förvalta KWH-koncernens långsiktiga konkurrenskraft har vi arbetat med att implementera vår handlingsplan som togs fram tillsammans med ESG strategin tidigare år. Som ytterligare en del av detta, och för att möta CSRD kommer vi under 2024 genomföra en dubbel väsentlighetsanalys, och på så vis kunna arbeta vidare med de områden som är väsentliga för KWH-koncernen.

Hållbarhetsarbete

Att arbeta hållbart innebär för oss att sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter inkluderas både vid beslutsfattande på strategisk nivå och i det dagliga arbetet. Vi anser att hållbar affärsutveckling är en förutsättning för långsiktigt värdeskapande och för att bygga framtiddssäkrade bolag.

Under 2022 genomförde KWH-koncernen en väsentlighetsanalys för att identifiera de prioriterade hållbarhetsfrågor som lade grunden till vår ESG-strategi med tillhörande ESG-handbok. Strategin beskriver hållbarhetsambitionen och utgör ett ramverk och en gemensam riktning för koncernens långsiktiga hållbarhetsarbete. Handboken ger praktisk vägledning till affärsgrupperna kring hur strategin och de föreslagna åtgärderna ska implementeras. Dessutom ger den information om nuvarande och kommande regleringar, lagar och standarder.

Under 2024 kommer väsentlighetsanalysen att uppdateras för att möta de kommande regulatoriska kraven och kontinuerligt utvärdera vårt hållbarhetsarbete.

KWH-koncernens väsentliga hållbarhetsaspekter

Genom väsentlighetsanalysen från 2022 identifierades prioriterade hållbarhetsfrågor som koncernen bör lägga ytterligare resurser på. För att försäkra att hållbarhetaspekterna är i linje med förväntningarna och kraven från KWH:s viktigaste intressenter hölls intressentdialoger med ägare, representanter från alla affärsgrupper, personal samt finansiella rådgivare.

Prioriterade områden.

Prioriterade hållbarhetsrågor.

KWH-koncernens ESG-strategi bygger på våra värdegrunder och är resultatet av väsentlighetsanalysen. För att förstärka koncernens hållbarhetsarbete har affärsgrupperna under året startat upp koordinationsgrupper för att dela erfarenheter och lärdomar inom bland annat hållbarhetsrapportering, hållbar produktutveckling samt kommunikation och intern utveckling. Projektet är en viktig del i arbetet att säkerställa ett aktivt och strukturerat hållbarhetsarbete genom hela koncernen.

Under 2023 följde vi upp utvecklingen av ESG-strategins mål och nyckeltalen genom en omfattande insamling av hållbarhetsdata från samtliga affärsgrupper. Arbetet fortsätter under de kommande åren och datainsamlingen vidareutvecklas för att tillsammans med affärsgrupperna skapa långsiktigt värde och möta de kommande regulatoriska kraven genom styrning, nyckeltal och uppföljning.

KWH:s hållbarhetsvision.

Grundstenarna i koncernens affärsmodell är ett djupt engagemang och en aktiv närvaro i affärsgrupperna för att utveckla och bygga framtiddssäkrade bolag. Vi strävar efter att vara ett ansvarsfullt ägarbolag utifrån ett långsiktigt fokus. Målsättningen är att vara en konkurrenskraftig industrikoncern som främjar hållbara affärsmodeller.

Hållbarhetsstyrning

KWH-koncernens filosofi kring långsiktigt och hållbart värdeskapande utgår från ägare och medarbetare och deras gemensamma värderingar. Koncernchefen är ytterst ansvarig för hållbarhetsarbetet inom KWH-koncernen och leder koncernutvecklingsarbetet. Vd:arna inom affärsgrupperna har i sin tur det yttersta ansvaret att driva hållbarhetsfrågor i sina respektive affärsgrupper och affärsenheter.

Ett internt policyramverk sätter riktlinjerna för KWH-koncernens agerande som ett ansvarsfullt företag. Ramverket innehåller ett antal koncernspecifika policyer antagna av koncernstyrelsen. Uppförandekoden för personalen och affärspartners sätter riktlinjerna för hur KWH-koncernen ska agera som ett ansvarfullt företag. Utöver koncernövergripande policyer har också de olika affärsgrupperna verksamhetsspecifika policyer enligt sina behov.