Ihmisiä kokouksessa.

Koncern-
resultaträkning

1000 euro1.1 - 31.12 20221.1 - 31.12 2022
OMSÄTTNING610 787618 970
Övriga rörelseintäkter7 1465 760
Förändring av lager av färdiga varor och varor under tillverkning-11 26510 309
Tillverkning för eget bruk6 4134 699
Material och tjänster-209 906-249 748
Personalkostnader-173 777-169 244
Avskrivningar och nedskrivningar-60 873-55 034
Övriga rörelsekostnader-101 215-101 512
Andel av intresseföretags resultat09 455
RÖRELSERESULTAT67 30873 655
Finansiella intäkter6 5383 463
Finansiella kostnader-6 668-6 279
RESULTAT FÖRE SKATTER67 17970 839
Direkta skatter-15 953-13 267
RÄKENSKAPSPERIODENS VINST51 22657 572
Fördelning:
Moderbolagets aktieägare51 23057 575
Innehav utan bestämmande inflytande-4-3
RÄKENSKAPSPERIODENS VINST51 22657 572
Kan senare omklassificeras till resultaträkningen:
Andel av övrigt totalresultat i intressebolag
- netto övrigt totalresultat0-1 574
Kassaflödeshedging
- netto vinster/förluster-5 733-1 205
- redovisat till räkenskapsperiodens resultat9806 881
Omräkningsdifferenser
- årets omräkningsdifferenser-599-397
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVRIGA TOTALRESULTAT EFTER SKATT-5 3523 705
RÄKENSKAPSPERIODENS TOTALRESULTAT45 87461 277
Fördelning:
Moderbolagets aktieägare45 87861 281
Innehav utan bestämmande inflytande-4-3
Räkenskapsperiodens totalresultat45 87461 277