Koncernbalansräkning

Tillgångar i 1000 €31.12.202331.12.2022
Långfristiga tillgångar:
Immateriella tillgångar38 11831 294
Goodwill8 0768 596
Materiella tillgångar410 535393 771
Investeringsfastigheter1 1631 306
Andelar i intresseföretag083 248
Finansiella tillgångar som kan säljas1 1131 957
Övriga finansiella tillgångar7743 330
Latent skattefordran3 1973 424
LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR TOTALT462 976526 926
Kortfristiga tillgångar:
Omsättningstillgångar92 100112 158
Försäljningsfordringar och övriga fordringar101 22799 991
Inkomstskattefordran4501 221
Finansiella tillgångar avsedda för handel10 2424 085
Likvida medel188 89669 990
KORTFRISTIGA TILLGÅNGAR TOTALT392 914287 445
Tillgångar sammanlagt855 890814 371
Eget kapital och skulder i 1000 €31.12.202331.12.2022
Eget kapital:
Aktiekapital3 7563 756
Överkursfond7 9317 931
Reservfond144128
Omräkningsdifferenser-2 034-1 435
Fond för verkligt värde1 8606 615
Ansamlade vinstmedel653 960615 634
Innehav utan bestämmande inflytande167171
EGET KAPITAL TOTALT665 787632 800
Långfristiga skulder:
Avsättningar2 0752 338
Latent skatteskuld30 65129 209
Finansieringsleasingskulder26 81328 896
Leverantörsskulder och övriga skulder20
LÅNGFRISTIGA SKULDER TOTALT59 54060 442
Kortfristiga skulder:
Räntebärande skulder22 56219 802
Finansieringsleasingskulder11 93510 852
Leverantörsskulder och övriga skulder92 83287 480
Inkomstskatteskuld3 2332 995
KORTFRISTIGA SKULDER TOTALT130 563121 129
Eget kapital och skulder sammanlagt855 890814 371