Koncernchefens översikt

KWH-koncernen investerar stort i hållbar utveckling

Som förväntat var första halvåret 2023 utmanande. Under årets senare del har vi dock börjat observera en gradvis återhämtning inom våra tillverkande enheter, medan en ökning av volymerna inom logistiksektorn har låtit vänta på sig.

Europa påverkades politiskt av det pågående kriget i Ukraina och oro över en potentiell ny långdragen konflikt i Mellanöstern. Under sommaren upplevde kontinenten även de första allvarliga konsekvenserna av klimatförändringarna, vilket manifesterades genom extrem hetta, skogsbränder, kraftiga regnfall och översvämningar.

Den amerikanska ekonomin, som är den största i världen, förväntas göra en mjuk inbromsning, och det förutspås att Federal Reserve (Fed) kommer att börja sänka sin styrränta under 2024. Dock skapar den politiska osäkerheten inför det kommande presidentvalet oroligheter på marknader världen över.

Dessutom finns det en risk för att handelskonflikten med Kina eskalerar ytterligare, och att USA återgår till en mer isolerad hållning, vilket kan innebära en minskad prioritering av samarbetet med Europa och NATO. Med sitt stora beroende av utrikeshandel skulle Europa bli kraftigt påverkat av ett potentiellt handelskrig. Eftersom KWH-koncernen inte har möjlighet att påverka globala händelser, måste vi fokusera på att anpassa våra verksamheter till den rådande situationen.

Kjell Antus.Under det gångna året avyttrades hela aktieposten i det samägda företaget Uponor Infra Oy till Uponor Oyj. Uponor Infra Oy etablerades 2013 med syftet att genomföra en omstrukturering av branschen för rörsystem. KWH-koncernen inledde sin verksamhet inom rörtillverkning för ungefär 70 år sedan. Verksamheten expanderade och kom efterhand att utgöra en huvudgren hos koncernen inom affärsgruppen KWH Pipe. Försäljningen markerade således slutet på en av KWH:s tidigare kärnverksamheter.

Affären ledde till att resurser frigjordes, vilka ska användas till att snabba på tillväxten och stärka konkurrensförmågan inom våra helägda bolag. Dessutom kommer en del av dessa resurser att användas för att diversifiera investeringarna mot nya områden med framtida tillväxtpotential.

Trots en svår verksamhetsmiljö med sviktande efterfrågan lyckades vi ändå behålla våra marknadspositioner, även om vi såg volymminskningar inom alla våra affärsgrupper. Omsättningen minskade marginellt med 1,3 % till 610,8 miljoner euro jämfört med föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 67,3 miljoner euro, något lägre än året innan. Vi fortsatte dock att satsa på framtiden med en hög investeringstakt, där de totala investeringarna nådde 77,4 miljoner euro.

Vårt engagemang i hållbarhetsarbetet fortsätter att vara intensivt och omfattande. Vi har förbättrat våra system för uppföljning och rapportering för att göra processen mer effektiv och för att garantera att vår hållbarhetsrapportering är tillförlitlig. Genom dessa åtgärder strävar vi till att säkerställa en hållbar framtid för våra affärsområden och att visa våra intressenter att vi bedriver våra verksamheter med ansvar, långsiktighet och hållbarhet i fokus.

Vår strategi är att agera som en engagerad och långsiktig ägare som bidrar till att skapa värde i våra verksamhetsområden och utveckla framgångsrika strukturer. Det är av yttersta vikt att vi införlivar hållbarhetstänkandet i hela koncernen för att kunna skapa ett bestående värde i våra företag över tid. Att främja hållbara affärsmodeller är avgörande för att begränsa klimatförändringens effekter och hantera dess konsekvenser, samt även att säkerställa ett rättvist och demokratiskt samhälle.

Mirka fortsätter visa vägen för hela slipmedelsindustrin genom att inleda bygget av en ny och innovativ fabrik för cirkulär slipkornstillverkning. Investeringen kommer att minska Mirkas koldioxidavtryck med cirka 5000 ton och de första cirkulära slipprodukterna planeras att lanseras under 2026. För att understödja det ambitiösa utvecklingsarbetet mot en grönare framtid, har Business Finland tilldelat Mirka en delfinansiering på 5,89 miljoner euro för detta projekt. Anläggningen avser att återanvända industriella avfallsströmmar och slipmaterialavfall från både tillverkning och slutanvändning för att skapa nya slipkorn.

När vi blickar framåt mot 2024, räknar vi med en försiktig ekonomisk uppgång, präglad av en stabil tillväxttakt och oförändrade resultatnivåer. Trots rådande marknadsosäkerhet har vi tagit viktiga beslut och inlett flera omfattande investeringsprojekt, vilka förvänts vara helt implementerade under åren 2025 och 2026.

Kjell Antus
Koncernchef