Rahtilaiva kesäisessä satamassa.

Styrelse och ledningsgrupp

Koncernstyrelsen

KWH-koncernens styrelse hade år 2019 åtta medlemmar och en sekreterare. Många av styrelsemedlemmarna är aktieägare, så ägarna har en stark ställning oberoende av om det finns aktieägare i den operativa ledningen eller inte.

Styrelsens uppdrag är att för ägarnas räkning förvalta KWH-koncernens angelägenheter. Styrelsen ansvarar för att koncernen leds effektivt och enligt goda affärsprinciper. Styrelsen godkänner KWH-koncernens affärsstrategi, strategiska mål, riskstrategi och förvaltning samt följer upp och övervakar dessa.

KWH-yhtymän hallituksenjäseniä.
Sofia Kohtala (Hotell- och restaurangförman, styrelsemedlem sedan 2014), Caj-Anders Skog (Ekonom, styrelsemedlem sedan 2016), Thomas Höglund (DI, styrelsemedlem sedan 2019), Johan Heikfolk (Juris kandidat, styrelsesekreterare sedan 2017), Peter Höglund (Filosofie kandidat, styrelsemedlem sedan 1973, styrelseordförande 1988–1997)
KWH-yhtymän hallituksenjäseniä.
Stefan Wikman (Juris kandidat, vicehäradshövding, styrelsemedlem sedan 2019), Janneke Von Wendt (Ekonomie magister, styrelsemedlem sedan 2016), Ola Tidström (Ekonomie magister, vice ordförande sedan 1993, styrelsemedlem sedan 1975), Henrik Höglund (Diplomekonom, styrelseordförande sedan 1998, styrelsemedlem sedan 1974)

Koncernledningen

KWH-koncernens koncernledning består av affärsgruppchefer, verkställande direktör samt moderbolagets chefer. Koncernledningsmedlemmarna har ansvar för en affärsgrupp eller koncernfunktion, koncernchefen leder koncernutvecklingsarbetet och stöder de övriga i ledningen.

Koncernledningen är ett mångsidigt team som verkställer styrelsens beslut samt sätter ramar och riktning för organisationen. Ledningen ansvarar för att mål och strategier fullföljs samt strukturerar och leder koncernens verksamhet för att nå uppsatta mål.

KWH-yhtymän johtoryhmä.
Johan Heikfolk (Juris kandidat, koncernjurist, anställd sedan 2017), Kjell Antus (Ekonomie magister, koncernchef, affärsgruppchef KWH Invest, anställd sedan 1988), Carl-Magnus Tidström (Ekonomie magister, ekonomichef, anställd sedan 1997), Stefan Sjöberg (Ekonomie magister, affärsgruppchef Mirka, anställd sedan 2011), Hannu Uusi-Pohjola (Insinööri, liiketoimintaryhmän päällikkö, KWH Logistics, Ingenjör, affärsgruppchef KWH Logistics, anställd sedan 2003), Marko Nylund (DI, MBA, verkställande direktör, Prevex, anställd sedan 2019)

Revisorer

Ordinarie revisorer

Kjell Berts, Ekonomie magister, CGR, Ernst & Young Ab
Bengt Nyholm, Ekonomie magister, CGR, Ernst & Young Ab

Revisorssuppleanter

Anders svennas, Ekonomie magister, CGR, Ernst & Young Ab
Kristian Berg, Ekonomie magister, CGR, Ernst & Young Ab

Övervakningsrevisor

Ernst & Young Ab