Kädet pesemässä EasyClean-vesilukkoa altaassa.

Koncernresultaträkning

1000 euro1.1 - 31.12 20191.1 - 31.12 2018
OMSÄTTNING512 146501 912
Övriga rörelseintäkter3 2371 715
Ändring av lager av färdiga varor och varor under tillverkning1 4224 184
Tillverkning för eget bruk5 2223 471
Material och tjänster-217 824-217 385
Personalkostnader-141 101-129 354
Avskrivningar och nedskrivningar-37 985-28 330
Övriga rörelsekostnader-82 750-79 694
Andel av intresseföretags resultat3 04510 357
RÖRELSEVINST45 41266 876
Finansiella intäkter2 5772 065
Finansiella kostnader-3 586-3 983
VINST FÖRE SKATTER44 40464 958
Direkta skatter-9 097-11 450
RÄKENSKAPSPERIODENS VINST35 30753 508
Fördelning:
Moderbolagets aktieägare35 30853 512
Innehav utan bestämmande inflytande-1-4
Räkenskapsperiodens vinst 35 30753 508
RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT35 30753 488
Kan senare omklassificeras till resultaträkningen:
Andel av övrigt totalresultat i intresseföretag
- netto övrigt totalresultat-292-161
Vinster/förluster från investeringar tillgängliga för försäljning
- netto vinster/förluster00
- redovisat till räkenskapsperiodens resultat00
Kassaflödeshedging
- netto vinster/förluster-1 912934
- redovisat till räkenskapsperiodens resultat601-1 136
Omräkningsdifferenser
- årets omräkningsdifferenser198-180
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVRIGA TOTALRESULTAT EFTER SKATT, TOTALT-1 405-543
RÄKENSKAPSPERIODENS TOTALRESULTAT33 90252 944
Fördelning:
Moderbolagets aktieägare33 90352 948
Innehav utan bestämmande inflytande-1-4
Räkenskapsperiodens totalresultat33 90252 944