Mies hioo seinää hiomakoneella.

Koncernbalansräkning

Tillgångar 1000 EUR31.12.201931.12.2018
Långfristiga tillgångar:
Immateriella tillgångar19 49014 025
Goodwill9 9709 955
Materiella tillgångar336 258246 689
Investeringsfastigheter1 7041 162
Andelar i intresseföretag68 12165 368
Finansiella tillgångar som kan säljas1 9691 869
Övriga finansiella tillgångar400887
Latent skattefordran1 2341 013
LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR TOTALT439 145340 967
Kortfristiga tillgångar:
Omsättningstillgångar59 25456 122
Försäljningsfordringar och övriga fordringar71 08272 606
Inkomstskattefordran4 2802 806
Likvida medel75 667112 793
KORTFRISTIGA TILLGÅNGAR TOTALT210 282244 326
Tillgångar sammanlagt649 427585 294
Eget kapital och skulder 1000 EUR31.12.201931.12.2018
Eget kapital:
Aktiekapital3 7563 756
Överkursfond7 9317 931
Reservfond124124
Omräkningsdifferenser172-26
Fond för verkligt värde-1311 180
Ansamlade vinstmedel495 084470 378
Innehav utan bestämmande inflytande179180
EGET KAPITAL TOTALT507 115483 523
Långfristiga skulder:
Avsättningar2 4472 335
Latent skatteskuld16 59015 184
Räntebärande skulder035
Finansieringsleasingskulder28 0086 200
Leverantörsskulder och övriga skulder4249
LÅNGFRISTIGA SKULDER TOTALT47 08723 804
Kortfristiga skulder:
Räntebärande skulder15 27110 979
Finansieringsleasingskulder6 813663
Leverantörsskulder och övriga skulder72 27465 353
Inkomstskatteskuld867972
KORTFRISTIGA SKULDER TOTALT95 22577 967
Eget kapital och skulder sammanlagt649 427585 294