Uposuusia autoja jonossa kahdessa rivissä.

KWH Logistics

Rekordstora investeringar

KWH Logistics är Finlands största hamnoperatör och den ledande aktören inom transittrafik från Ryssland. Dessutom är företagsgruppen verksam inom en rad andra logistikområden.

Under hela 2010-talet har KWH Logistics haft en snabb tillväxttakt. De drivande faktorerna bakom tillväxten har varit omstruktureringar i branschen, outsourcingtrenden inom industrin samt ökade varuflöden genom Finland.

År 2019 investerade KWH Logistics mer än någonsin tidigare under ett och samma år – de rekordhöga investeringarna uppgick till sammanlagt 96 miljoner euro (varav 18 milj. € orsakas av IFRS16). De nya investeringarna befäster KWH Logistics position som den finska hamnoperatör som har överlägset störst geografisk täckning. Genom sina dotterbolag har KWH Logistics verksamhet i alla djuphamnar i Finland.

Tillväxten i omsättning var mer moderat under 2019 än tidigare år, men det står redan nu klart att investeringarna bäddar för betydligt större omsättning år 2020 och framförallt år 2021.

Graf om KWH Logistics omsättning 2015-2019.

Graf om KWH Logistics personal 2015-2019.

Graf om KWH Logistics investeringar 2015-2019.

Etableringar i nya hamnar

Den största enskilda investeringen på tiotals miljoner består av en anläggning för bulkhantering som under 2019 började byggas i djuphamnen i Tahkoluoto i Björneborg. Dotterbolaget Rauanheimo kommer att ta i bruk anläggningen sommaren 2020. Anläggningen möjliggör bulkhantering på ett miljövänligt och dammfritt sätt tack vare täckta transportörer och eldrift.

En annan stor investering gjordes i Koverhar hamn i Hangö, där Rauanheimo inledde verksamhet i december 2019. Koverhar är en gammal industrihamn som nu byggts om för kommersiellt bruk.

Ytterligare en stor investering påbörjades i Mussalo i Kotka under 2019, där Rauanheimo investerar för att utvidga bulkhanteringen och lagringen. De nya lagren och linjerna tas i bruk i augusti 2020.

Dessutom investerade dotterbolaget Blomberg Stevedoring i nya byggnader på hamnområdet i Vasa, där stora förändringar var på gång under 2019 på grund av Wärtsiläs nybygge strax intill hamnen.

Karta över KWH Logistics i Finland.

Förnyat varumärket visar företagets storlek

Eftersom KWH Logistics varumärke inte hängt med i den snabba tillväxten de senaste åren påbörjades en process för att förnya varumärket. Under 2019 fick alla dotterbolag i affärsgruppen samma visuella identitet, för att göra bilden utåt enhetligare. En annan bakomliggande tanke med varumärkesförnyelsen var att ge en starkare profil åt moderbolaget, eftersom gruppen hittills i första hand varit känd via sina dotterbolag. Man beslöt också ta i bruk marknadsföringsnamnet KWH Logistics för hela gruppen. Det nya varumärket presenterades stort på transport- och logistikmässan i Helsingfors i maj 2019.

Förutom logon och den visuella profilen tog man i varumärkesprocessen också fram nya budskap för företaget. KWH Logistics varumärkeslöfte är att man skapar smarta logistiska helhetslösningar som förbättrar kundernas konkurrenskraft. I en kundundersökning som gjordes i samband med brandförnyelsen kom det tydligt fram att KWH Logistics största konkurrensfördel är den starka investeringsförmågan.

Satsningar till HR och hållbarhet

Att företagsgruppen vuxit har gjort att KWH Logistics också satsat mer på stödfunktionerna. I början av 2019 stärktes HR-funktionen, och ett nytt intranät håller på att tas i bruk i hela affärsgruppen för att förbättra informationsflödet. Också flera andra digitaliseringsprojekt pågår.

Hållbarhetsfrågor seglade starkt upp på agendan i hela världen under 2019. Också på KWH Logistics har man funderat över hållbarhetsfrågor och möjligheterna att till exempel använda mer biobränslen och eldrivna maskiner. En del elmaskiner finns redan i bruk, men omställningen kommer att ta tid och kräver satsningar bland annat i infrastrukturen i hamnarna.

Fortsatt stor efterfrågan på fryslagerkapacitet

KWH Freeze, som hör till företagsgruppen, är Finlands överlägset största operatör inom fryslagring. Hela år 2019 präglades av samma starka tillväxt för KWH Freeze som året innan. Tillväxten är dels en följd av att finländarna äter mer frysta livsmedel men framförallt beror den på omstruktureringar inom livsmedelsbranschen.

I början av 2020 kunde KWH Freeze ta i bruk en tillbyggnad på 8000 kvadratmeter som byggts vid företagets fryslager i Vanda. Efterfrågan är dock så stor och fyllnadsgraderna så höga att man redan innan den nya utbyggnaden var klar beslöt att sätta igång med en ny utvidgning. Den nya utbyggnaden på 6000 kvadratmeter kommer att tas i bruk under 2020. Dessutom har KWH Freeze förberett sig för ytterligare framtida tillväxt genom att köpa markområden intill lagret i Vanda.

Stabilt för övriga dotterbolag

Framtiden för övriga dotterbolag ser stabil ut. Stevena stärkte framgångsrikt sin närvaro i Hangö, Nystad och Nådendal. I Nådendal förvärvades ny verksamhet som stöder en fortsatt tillväxt och befäster Stevenas position i hamnen. Också Blomberg Stevedoring, med verksamhet i Vasa, Kalajoki och Kristinestad, hade en stark tillväxt på alla orter.

Inom segmentet Industrial Service fortsatte Adolf Lahti att växa. Bolaget, som specialiserat sig på logistiklösningar för industrin, inledde verksamhet på två nya orter år 2019; Kärkölä och Heinola. Maskinuthyrningsföretaget Vaasa Stevedoring bytte sitt namn till Blomberg Rent.

Inom segmentet International Transports, med andra ord inom Freight Forwarding -affärsenhet, visade transport och speditionsföretaget Backman-Trummer och bulkcontainerföretaget Moonway en moderat men stabil tillväxt.

KWH Logisticsin johtoryhmää.
Mona Andersson-Kuorikoski (HR-direktör, KWH Logistics), Hannu Uusi-Pohjola (Affärsgruppchef; Verkställande direktör, Backman-Trummer), Joakim Laxåback (Verkställande direktör, M. Rauanheimo, Adolf Lahti Yxpila, Otto Rodén, A. Jalander Kiinteistö Oy Port Handling), Bernt Björkholm (Verkställande direktör, Blomberg Stevedoring & Blomberg Rent; Direktör, Freight Forwarding)
KWH Logisticsin johtoryhmää.
Markku Mäkipere (Verkställande direktör, Stevena & Moonway; Marknadsföringsdirektör, KWH Logistics), Peter Lång (Verkställande direktör, KWH Freeze), Vesa Peltola (ICT-direktör, KWH Logistics), Anders Back (Ekonomidirektör, KWH Logistics)