Kjell Antus.

En god grund för framtida tillväxt

Tillväxten är fortsatt svag inom världshandeln på grund av handelskonflikter, konjunkturläget och den strukturella omvandlingen som sker bland annat inom bilindustrin. Coronaviruset börjar även sätta sina spår i världsekonomin. I dagsläget sker en större och okontrollerad spridning av coronaviruset även i andra regioner utanför Kina. Detta kommer att innebära en ökad global osäkerhet med minskad världshandel som följd. KWH har redan vidtagit åtgärder för att trygga medarbetares hälsa och säkerhet, samtidigt som andra åtgärder vidtas för att minska störningar i verksamheten.

I Finland fortsätter tillväxten att sjunka år 2020. Därtill har årets löneförhandlingar lett till strejker vilket påverkar den finska ekonomin och företagen negativt. Coronavirusets spridning och eventuella karantänåtgärder kommer även att leda till en kraftig tillväxtnedgång i den finska ekonomin.

Inför år 2019 hade vi ställt utmanande tillväxtmål. Med tanke på världsekonomins utveckling under året kan vi vara nöjda med att ha nått en tillväxt på 2 %. Den låga tillväxten ledde till att resultatet försämrades jämfört med fjolåret. Vi följer nu noggrant med utvecklingen på våra marknader för att göra anpassningar ifall tillväxttakten avmattas ytterligare.

Årets investeringar uppgår till rekordhöga 135 miljoner euro (varav 34 miljoner euro orsakas av IFRS16). 2019 blev ett år när vi tog tillvara många nya affärsmöjligheter och byggde en grund för en god tillväxt inför de kommande åren. Eftersom en del av investeringarna färdigställs 2020 kommer även årets investeringar att vara höga. Trots dessa stora investeringar står vi finansiellt starka.

Anpassningar till förändringar i omvärlden

KWH-koncernen nådde den aktningsvärda åldern av 90 år i augusti, vilket vi uppmärksammade med jubileumsboken ”KWH 90 år – Den ständiga förändringen”. Där beskrivs hemligheten bakom KWH:s framgång, såsom förmågan att anpassa sig till förändringar i omvärlden och att planera långsiktigt.

Även idag så bör vi anpassa oss till förändringar i omvärlden. Vi ser framför oss stora förändringsvågor som är en följd av digitaliseringen och den kommersiella och tekniska utvecklingen. Digitaliseringen skapar förutsättningar för nya affärsmodeller, arbetsformer, samarbetsmöjligheter och lösningar för oss och våra samarbetspartners. Därför kommer vi att fortsätta fokusera på arbetet på olika digitala lösningar för att möta våra kunders behov.

Ett internationellt framgångsrikt familjebolag

Vi vill skapa tillväxt, stabilitet och framtidstro i vår verksamhet med målet att vara ett internationellt framgångsrikt familjebolag. Vår värdegrund bygger på ett mycket nära samarbete med våra kunder och att vi tillsammans med dem skapar nya innovativa lösningar. Vi bedriver vår verksamhet ansvarsfullt, långsiktigt och hållbart ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv.

Bakom KWH-koncernens framgång står våra engagerade medarbetare. Vi vill därför kunna erbjuda en hållbar och attraktiv arbetsplats där våra medarbetare känner att de med utgångspunkt i våra verksamhetsprinciper och vår värdegrund kan bidra och utvecklas.

Under det gångna året har vi ökar resurserna för HR-funktionerna i alla våra affärsgrupper. Vi kommer även att fortsätta att satsa på våra medarbetares kompetens, genom att erbjuda olika möjligheter till vidareutbildningar. Vår organisation fortsätter att växa och antalet anställda ökade med 168 personer i medeltal under året. Vid utgången av året hade KWH 2 383 anställda. Coronavirusets fortsatta utbredning kommer att innebära långtgående konsekvenser för världshandeln. Därför förväntar vi oss en osäkrare marknadssituation och lönsamhetsutveckling år 2020.

Kjell Antus, koncernchef