Tiskialtaan pohja, viemäriaukko ja sen päälle tuleva metallinen kansi.

Styrelse och ledning

Styrelse

KWH-koncernens styrelse har för närvarande sju medlemmar och en sekreterare. Många av styrelsemedlemmarna är aktieägare, så ägarna har en stark ställning oberoende av om det finns aktieägare i den operativa ledningen eller inte.

Styrelsens uppdrag är att för ägarnas räkning förvalta KWH-koncernens angelägenheter. Styrelsen ansvarar för att koncernen leds effektivt och enligt goda affärsprinciper. Styrelsen godkänner KWH-koncernens affärsstrategi, strategiska mål, riskstrategi och förvaltning samt följer upp och övervakar dessa.

Henrik Höglund (född 1949, diplomekonom, styrelseordförande sedan 1998, styrelsemedlem sedan 1974), Sofia Kohtala (född 1975, hotell- och restaurangförman, styrelsemedlem sedan 2014), Ola Tidström (Född 1944, ekonomie magister, vice ordförande sedan 1993, styrelsemedlem sedan 1975), Peter Höglund (född 1949, filosofie kandidat, styrelsemedlem sedan 1973, styrelseordförande 1988–1997)
Björn Höglund (född 1978, ekonomie magister, styrelsemedlem sedan 2018), Johan Heikfolk (född 1963, juris kandidat, styrelsesekreterare sedan 2017), Janneke Von Wendt (född 1972, ekonomie magister, styrelsemedlem sedan 2016), Caj-Anders Skog (född 1957, ekonom, styrelsemedlem sedan 2016)

Koncernledning

KWH-koncernens koncernledning består av affärsgruppchefer, verkställande direktör samt moderbolagets chefer. Koncernledningsmedlemmarna har ansvar för en affärsgrupp eller koncernfunktion, koncernchefen leder koncernutvecklingsarbetet och stöder de övriga i ledningen.

Koncernledningen är ett mångsidigt team som verkställer styrelsens beslut samt sätter ramar och riktlinjer för organisationen. Ledningen ansvarar för att mål och strategier fullföljs samt strukturerar och leder koncernens verksamhet för att nå uppsatta mål.

Mikael Lillvik (född 1967, ingenjör, verkställande direktör, Prevex, anställd sedan 2002), Kjell Antus (född 1965, ekonomie magister, koncernchef, affärsgruppchef KWH Invest, anställd sedan 1988), Carl-Magnus Tidström (född 1972, ekonomie magister, ekonomichef, anställd sedan 1997)
Stefan Sjöberg (född 1971, ekonomie magister, affärsgruppchef Mirka, anställd sedan 2011), Johan Heikfolk (född 1963, juris kandidat, koncernjurist, anställd sedan 2017), Hannu Uusi-Pohjola (född 1957, ingenjör, affärsgruppchef KWH Logistics, anställd sedan 2003)

Revisorer

Ordinarie revisorer
Kjell Berts, Ekonomie magister, CGR Ernst & Young Ab
Bengt Nyholm, Ekonomie magister, CGR Ernst & Young Ab

Revisorssuppleanter
Anders Svennas, Ekonomie magister, CGR Ernst & Young Ab
Kristian Berg, Ekonomie magister, CGR Ernst & Young Ab

Övervakningsrevisor
Ernst & Young Ab