Punaruskeita Mirkan hiomapyöröjä, joissa reikiä pölyn poistumista varten.

Koncernbalansräkning

Tillgångar 1000 EUR31.12.201831.12.2017
Långfristiga tillgångar:
Immateriella tillgångar1402511971
Goodwill99559996
Materiella tillgångar246688291441
Investeringsfastigheter11621267
Andelar i intresseföretag6536877522
Finansiella tillgångar som kan säljas18691748
Övriga finansiella tillgångar887435
Latent skattefordran1013638
LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR TOTALT340967323018
Kortfristiga tillgångar:
Omsättningstillgångar5612250191
Försäljningsfordringar och övriga fordringar7260671974
Inkomstskattefordran2806961
Likvida medel11279395189
KORTFRISTIGA TILLGÅNGAR TOTALT244326218315
Tillgångar sammanlagt585294541333
Eget kapital och skulder 1000 EUR31.12.201831.12.2017
Eget kapital:
Aktiekapital37563756
Överkursfond79317931
Reservfond124124
Omräkningsdifferenser-26154
Fond för verkligt värde11801437
Ansamlade vinstmedel470378425234
Innehav utan bestämmande inflytande180185
EGET KAPITAL TOTALT483523438820
Långfristiga skulder:
Avsättningar23352244
Latent skatteskuld1518413805
Räntebärande skulder35123
Finansieringsleasingskulder62006748
Leverantörsskulder och övriga skulder491400
LÅNGFRISTIGA SKULDER TOTALT2380424320
Kortfristiga skulder:
Räntebärande skulder1097911271
Finansieringsleasingskulder663689
Leverantörsskulder och övriga skulder6535362152
Inkomstskatteskuld9724081
KORTFRISTIGA SKULDER TOTALT7796778193
Eget kapital och skulder sammanlagt585294541333