Laivan edessä seiroo oranssitakkisia KWH Logisticsin työntekijöitä.

KWH Logistics

KWH Logistics fortsätter den strategi som redan tidigare visat sig vara framgångsrik: att låta de självständiga dotterbolagen växa med stöd av en ekonomiskt stark ägare.

Sedan 2004 har KWH Logistics årligen vuxit med cirka tio procent i medeltal. Den goda utvecklingen fortsatte också under 2018, då affärsgruppen ökade sin omsättning med nästan 15 procent jämfört med föregående år.

KWH Logistics är Finlands största hamnoperatör och också ledande på transitotrafik i landet. Företagets styrka ligger i förmågan att skapa effektiva logistiska helhetslösningar åt sina kunder med hjälp av nyinves-teringar och nya verksamhetskoncept. Affärsgruppen har valt en struktur med självständiga dotterbolag eftersom det möjliggör att man är närmare kunderna, samtidigt som man kan specialisera sig på vissa branscher och orter.

Förutom att dotterbolagen har en klar konkurrensfördel tack vare KWH-koncernens starka ekonomiska muskler, så kan de också dela på kostnaderna för administrativa funktioner. Under året stärkte KWH Logistics de gemensamma funktionerna genom omorganiseringar och nyrekryteringar. Tanken är att krossfunktionella team från olika enheter ska utveckla processerna och kompetensen hos personalen.

Dessutom arbetar KWH Logistics som bäst med att utveckla bolagets varumärke. Målet med projektet är att förenhetliga affärsgruppens varumärke, skapa gemenskap mellan dotterbolagen och öka igenkänningen hos kunderna.

KWH Logistics består av fyra affärsenheter

Cold Storage
Hantering och lagring av frysta och kylda livsmedel.

Port Logistics
Stuveri, hamnverksamhet och logistiklösningar för bulk, styckegods och tunga projektlaster.

Freigth Forwarding
Internationella transporter och globala logistiktjänster med varierande transportsätt.

Industrial Services
Hantering och transport av gods, intern logistik och andra relaterade tjänster. Uthyrning av små maskiner och byggställningar.

Stora volymer och hög fyllnadsgrad i lagren för KWH Freeze

KWH Freeze är Finlands ledande fryslagringsföretag, som kan erbjuda den mest effektiva länken i logistikkedjan för frysta livsmedel. Företaget erbjuder främst skräddarsydda lösningar för livsmedelsbranschen.

KWH Freezes tillväxt fortsatte stabil under året, och företaget lyckades öka volymerna och fyllningsgraden i sina lager. För att möta kundernas växande efterfrågan har en utbyggnad av lagret i Vanda inletts, som väntas vara klar till hösten 2019.

Som ett av de första finländska bolagen i branschen lyckades KWH Freeze få den nya certifieringen FSSC 22000. Certifieringen är en garanti för att livsmedelssäkerheten hålls på en hög nivå under hela logistikkedjan.

Branschen som helhet genomgick stora omstruktureringar, vilket ändrade på varuflödena och skapade nya tillväxtmöjligheter för bolaget. 2019 väntas tillväxten fortsätta stabil.

Ett händelserikt rekordår för Rauanheimo

Rauanheimo erbjuder tjänster inom stuveri, spedition och fartygsklarering bl.a. i hamnarna i Karleby, Nordsjö, Tahkoluoto, Uleåborg, Fredrikshamn och Kotka. Till verksamheten hör också omfattande malmtransporter i Ryssland.

År 2018 slog företaget rekord både vad gäller omsättningen och resultatet. Den främsta orsaken till det här var att företaget gjorde en hel del nyetableringar som omedelbart började ge utdelning. För det andra kom Rauanheimo under 2018 upp i de volymer som tidigare investeringar i hamnen i Nordsjö bäddat för.

En av nyetableringarna gjordes i Mussalo, som hör till Fredrikshamn och Kotka hamnar. Där investerade bolaget i lagerkapacitet på över 30 000 m2, och har nu goda förutsättningar att utvidga verksamheten.

Verksamheten i Fredrikshamn utökades genom nya kundetableringar. Rauanheimo har också fått ett starkt fotfäste i Uleåborg, där bolaget investerat i infrastruktur och tagit över skötseln av hamnens kranar.

En annan stor satsning gäller transitotransport av kol och annat gods via Tahkoluoto. Rauanheimo investerar i en terminal för materialhantering, vilket kraftigt ökar kapaciteten i hamnen.

Ytterligare har företaget gjort ett intentionsavtal med Hangö hamn med målet att utveckla hamnen i Koverhar för både transitotrafik och inrikestrafik. Alla de här satsningarna bäddar för en god tillväxt även år 2019.

Ett stabilt år för Otto Rodén och Jalander

Otto Rodén är verksamt i Karleby och erbjuder stuveritjänster, interna transporter mellan hamnen och storindustriområdet, samt godshantering vid produktionsanläggningarna. Bolaget har lång erfarenhet av hantering av bl.a. bulkprodukter och kemikalier.

Jalander å sin sida erbjuder fartygsklarering i Karleby hamn. Tack vare bolagets goda kontakter till myndigheter, huvudmän och operatörer kan man säkerställa flexibla tjänster dygnet runt för de fartyg som besöker hamnen.

De båda företagens verksamhet fortsatte på samma goda nivå som tidigare år, och också utsikterna för år 2019 ser goda ut. Förutom tillväxt i Karleby undersöks också nya marknader.

Stora nya investeringar för Blomberg Stevedoring

Blomberg Stevedoring erbjuder stuveritjänster och lagring i hamnarna i Vasa, Kalajoki och Kristinestad. Den största enskilda produktgruppen är råvaror för foderindustrin, där bolaget är den största aktören i Finland. Andra viktiga delar av verksamheten är projekt- och styckegodstrafiken, hantering av massavirke samt råmaterial för bioenergiproduktion.

Företaget gjorde under året stora investeringar för att förbättra kapacitet och utbud. Investeringarna visade sig vara välmotiverade.

Blomberg Stevedoring har under de senaste åren gjort betydande investeringar också i Vasklot i Vasa, vilket visat sig vara en lyckad strategi med tanke på industrins ökade intresse för Vasklot som etableringsort. Blomberg Stevedoring är också med och utvecklar feedertrafiken mellan Vasa och kontinenten.

De varuflöden som Blomberg Stevedoring sköter om är rätt stabila, vilket också betyder att bolagets verksamhet står på en stabil grund. Bolaget har beviljats AEO-status av finska tullen.

Stevena växte med 20 % och slog rekord i hanterade godsmängder

Hamnoperatören Stevenas goda tillväxtsiffror beror framförallt på att roro-trafiken från Hangö och Nystad växte, vilket i sin tur beror på att det gick bra både för bilfabriken i Nystad och för finländsk exportindustri överlag.

För att möta en ökad efterfrågan gjorde Stevena en hel del satsningar under året. Företaget stärkte sin närvaro i Hangö genom en satsning på en ny verkstad, ny tvätthall, nytt kontor och en ny hall för maskiner. Dessutom förnyades maskinparken på alla verksamhetsorter.

Bolaget har också gjort stora satsningar på automatisering, vilket minskar behovet av att spänna fast lasterna manuellt. Det här är ett bra exempel på hur KWH Logistics ge-nom att göra investeringar tillsammans med kunderna lyckas effektivera logistikkedjan.

Stevenas utsikter inför 2019 ser stabila ut.

Tidigare investeringar började bära frukt för Backman-Trummer

Speditörföretaget Backman-Trummers konkurrenskraft baserar sig på innovativa skräddarsydda logistiklösningar som man aktivt utvecklar tillsammans med kunder och samarbetspartners. Den senaste tidens tillväxt beror framförallt på god lokalkännedom, internationella samarbetsnätverk och anpassade logistiklösningar.

År 2018 blev ett stabilt år för Backman-Trummer utan större överraskningar. Omsättningen låg kvar samma nivå som året innan, medan resultatet förbättrades. Det finns nu klara tecken på att de stora investeringar som gjordes år 2016 har börjat bära frukt, och framtiden ser lovande ut. Den nya styckegodsterminalen på Vasklot var ännu inte i full användning under år 2018, men tack vare industrins ökade intresse för Vasklot som etableringsort ser utsikterna lovande ut.

Backman-Trummer har en stor andel lojala och återkommande kunder, vilket gör verksamheten stabil. Företaget har en klar konkurrensfördel i att man kan erbjuda kunderna snabb service, som oftast totalekonomsikt sett är det mest fördelaktiga. Dessutom har bolaget beviljats AEO-status av finska tullen.

Moonway satsar på tillväxt

Moonway verkar på den internationella marknaden för tankcointainers med tyngpunkt på kontinentaleuropa. Bolagets specialområde är bulkcontainerfrakt i såväl vätske- som pulverform.

Moonway inledde ett investeringsprogram under året eftersom utsikterna ser lovande ut. Det finns klara tecken på resultatutvecklingen håller på att förbättras, och därför är man beredd att fortsätta satsningarna under 2019.

Adolf Lahti växte snabbt för tionde året i rad

Adolf Lahti är ett växande bolag inom industriservicebranschen med en omfattande maskinpark. Bolaget erbjuder expertkunnande och modern utrustning för de flesta arbeten inom bulkhantering, tunga interna transporter, fabrikstjänster, verkstadstjänster och underhåll.

När Backman-Trummer år 2009 köpte det bolag som döptes om till Adolf Lahti hade företaget en omsättning på en miljon samt nio maskiner. År 2019 beräknas företaget ha en omsättning på 20 miljoner och över 200 maskiner. Den här fina utvecklingen har varit möjlig tack vare hårt arbete, en engagerad personal och en stark ägare som gör det möjligt att göra stora investeringar.

Fjolåret var inget undantag i bolagets positiva utveckling, och man lyckades få flera nya intressanta kontrakt. En viktig del i bolagets strategi och framgång är att tillsammans med Rauanheimo och VR bygga upp större helheter som möjliggör service för kunderna från dörr till dörr. Förutom skogsindustrin kommer bolaget i framtiden att satsa allt mer på gruvindustrin och övrig storindustri.

Vaasa Stevedoring drog nytta av högkonjunkturen

Vasa Stevedoring är specialiserat på att hyra ut små maskiner, personliftar och byggställningar i Vasaregionen. När det råder högkonjunktur i byggbranschen återspeglas det också hos Vaasa Stevedoring. Bolagets omsättning växte därför kraftigt år 2018 och också resultatet förbättrades.

Bernt Björkholm (verkställande direktör, Blomberg Stevedoring & Vaasa Stevedoring, direktör, Freight Forwarding), Hannu Uusi-Pohjola (affärsgruppchef, verkställande direktör, Backman-Trummer), Peter Lång (verkställande direktör, KWH Freeze), Anders Back (controller, KWH Logistics)

Markku Mäkipere (verkställande direktör, Stevena & Moonway), Vesa Peltola (ICT-direktör, KWH Logistics), Mona Andersson-Kuorikoski (HR-direktör, KWH Logistics), Joakim Laxåback (verkställande direktör, M. Rauanheimo, Adolf Lahti Yxpila, Otto Rodén, A. Jalander & Kiinteistö Oy Port Handling)