Wehoputs asennetaan paikalleen nosturilla meren rannalla.

KWH Invest: Uponor Infra

Den 1.7.2013 startade Uponor Infra Oy sin verksamhet när KWH-koncernens och Uponor Oyj:s affärsverksamhet för infrastrukturlösningar fusionerades. Uponor Infra har Uponor som majoritetsägare (55,3 %) och konsolideras i Uponor som seg-mentet Infrastruktur. KWH-koncernen äger 44,7 % av aktierna.

Under 2013–2016 har bolaget genomgått en kraftig omstruktureringsfas, med målet att skapa betydande synergi- och integrationseffekter. De ställda målen har uppnåtts. I augusti 2018 avyttrades verksamheten i Nord-Amerika.

Det allmänna ekonomiska läget påverkar efterfrågan på Uponor Infras viktigaste marknader. Efterfrågan under kommande år förväntas som helhet vara stabil på huvudmarknaderna.

Bolaget omsatte 337,4 (323,4) miljoner euro. Lönsamheten förbättrades jämfört med föregående år och nådde en tillfredsställande nivå.