Kullankeltaisia Mirkan hiomapyöröjä, joissa reikiä pölyn poistumista varten.

Koncernresultaträkning

1000 EUR1.1 - 31.12 20181.1 - 31.12 2017
OMSÄTTNING501912464967
Övriga rörelseintäkter17152411
Ökning (+) / minskning (-) av lager av färdiga varor och varor under tillverkning4161976
Tillverkning för eget bruk34713097
Material och tjänster-217385-198845
Personalkostnader-129354-113775
Avskrivningar och nedskrivningar-28330-24976
Övriga rörelsekostnader-79694-75841
Andel av intresseföretags resultat103574949
RÖRELSEVINST6685462963
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader20672499
VINST FÖRE SKATTER6493759423
Direkta skatter-11450-11483
RÄKENSKAPSPERIODENS VINST5348847940
Fördelning:
Moderbolagets aktieägare5349247944
Innehav utan bestämmande inflytande-4-4
Räkenskapsperiodens vinst 5348847940
RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT5348847940
Kan senare omklassificeras till resultaträkningen:
Andel av övrigt totalresultat i intresseföretag
- netto övrigt totalresultat-161-342
Vinster/förluster från investeringar tillgängliga för försäljning
- netto vinster/förluster-11
- redovisat till räkenskapsperiodens resultat-31
Kassaflödeshedging
- netto vinster/förluster9342547
- redovisat till räkenskapsperiodens resultat-1136-612
Omräkningsdifferenser
- årets omräkningsdifferenser-180-222
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVRIGA TOTALRESULTAT EFTER SKATT, TOTALT-5431329
RÄKENSKAPSPERIODENS TOTALRESULTAT5294449269
Fördelning:
Moderbolagets aktieägare5294849273
Innehav utan bestämmande inflytande-4-4
Räkenskapsperiodens totalresultat5294449269