Kjell Antus

Rekordstora investeringar under året

KWH-koncernen är inne i en mycket expansiv tillväxtfas. Detta trots att konjunkturtoppen troligen passerats och stor osäkerhet råder inom världsekonomin. Våra långsiktiga och målmedvetna strategier har öppnat nya affärsmöjligheter under året. En del av dem har realiserats medan vi också har framför oss projekt som ska förverkligas under de kommande åren. Dessa satsningar kommer att få stor betydelse för koncernens tillväxt och lönsamhet på längre sikt. Årets investeringar nådde nästan 60 miljoner euro och vi planerar för fortsatta rekordstora investeringar även under 2019. Vi ser detta som ett erkännande av vår förmåga att strukturerat och målmedvetet bedriva affärsutveckling och ständigt genomföra förbättringar som skapar ett ökat kundvärde.

KWH-koncernen gjorde ett rekordresultat och nådde det ställda resultatmålet. Omsättningen ökade med åtta procent och antalet anställda ökade med 269 personer i medeltal under 2018. Vid utgången av året hade KWH 2241 anställda. Planen är att ytterligare rekrytera mera än 100 personer under 2019. Vi fortsätter att satsa på våra medarbetares utveckling och erbjuder möjligheter till kontinuerlig vidareutbildning och ökad professionell kompetens. Vår tillväxtstrategi har inneburit planenliga kostnadsökningar på personalsidan och investeringar i utrustning och faciliteter.

Vi förbereder oss för tuffare tider

Inledningen av 2019 präglas av Brexit – som oberoende av i vilken form den förverkligas kommer att på kort sikt ha följdverkningar på ekonomin. Tyskland som varit motorn i Europa de senaste åren är helt klart på väg mot en lågkonjunktur. När det gäller Kina nås vi av svagare tillväxtsiffror. Detta i kombination med handelskriget mellan Kina och USA, Trumps inrikespolitik och bankernas penningpolitiska åtstramning bidrar till att vi har ett mycket spännande år framför oss. Ledningsgrupperna har jobbat med omvärldsanalyser för att få ett perspektiv på hur affärsvärlden kommer att utvecklas de närmaste åren. Vi har skapat beredskap på att snabbt kunna reagera på förändringar. Vi är rustade för tuffare tider när konkurrensen om kunderna ökar.

Digitalisering, automation och robotik får en större roll

Affärsvärlden är inne i en transformationsfas där digitalisering, automation och robotik får en allt större roll. Det syns också i den nya strategin som KWH lanserade under året. Den långsiktiga strategins grundvärderingar kvarstår men utrymme ges för digitalisering samt kommersiell och teknisk innovation med målet att klara av en allt snabbare förändringstakt. Flaskhalsen är att hitta personresurser som besitter den specialkunskap som krävs i transformationen. Kompetenta och motiverade medarbetare är nyckeln till att vi kan prestera bättre än konkurrenterna på lång sikt.

Vi söker efter ny verksamhet att förvärva. Den främsta prioriteringen är att utveckla och bygga vidare på de befintliga företagen inom koncernen. Vi har en stark finansiell ställning och ett långsiktigt investeringsperspektiv som stöder våra företag i deras arbete att skapa en hållbar tillväxt.

Vid eventuella nyinvesteringar fokuserar vi på kvalitétsföretag med kopplingar till våra nuvarande branscher. Företag med stark marknadsposition, flexibel affärsmodell, starkt kassaflöde, kontinuerlig fokus på innovation samt ett tydligt fokus på hållbarhet prioriteras.Vi förväntar oss en positiv utveckling av koncernens verksamhet genom fortsatta satsningar, medarbetarnas engagemang och ett innovativt nytänkande inom hela organisationen.

Kjell Antus, koncernchef