Laivan edessä seiroo oranssitakkisia KWH Logisticsin työntekijöitä.

KWH Logistics

KWH Logistics noudattaa strategiaansa, joka jo aiemmin on osoittautunut menestyksekkääksi: se antaa itsenäisten tytäryhtiöidensä kasvaa taloudellisesti vahvan omistajan tuella.

Vuodesta 2004 lähtien KWH Logistics on kasvanut vuosittain keskimäärin noin 10 prosenttia. Hyvä menestys jatkui myös vuonna 2018, jolloin liiketoimintaryhmän liikevaihto kasvoi lähes 15 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.

KWH Logistics on Suomen johtava toimija transitoliikenteessä ja maan suurin satamaoperaattori. Yrityksen vahvuus on sen rohkeudessa luoda asiakkailleen tehokkaita logistisia kokonaisratkaisuja uusien toimintamallien avulla ja investoimalla uusiin ratkaisuihin. Liiketoimintaryhmä on valinnut itsenäisten tytäryhtiöiden mallin, koska se mahdollistaa asiakkaiden lähellä olemisen sekä erikoistumisen tietyille toimialoille ja paikkakunnille.

Sen lisäksi, että tytäryhtiöt saavat selvää kilpailuetua KWH-konsernin vahvasta taloudellisesta selkärangasta, ne voivat myös jakaa hallinnon kustannuksia. Kuluneen vuoden aikana KWH Logistics vahvisti yhteisiä toimintojaan uudelleenjärjestelyjen ja rekrytointien kautta. Ajatuksena on, että eri yksiköiden monialaiset tiimit voivat kehittää prosesseja ja henkilökunnan osaamista koko liiketoimintaryhmässä.

Lisäksi KWH Logistics työskentelee tällä hetkellä brändinsä parissa. Projektin tavoitteena on yhdenmukaistaa liiketoimintaryhmän brändiä, luoda yhteenkuuluvuutta tytäryhtiöiden välille ja lisätä tunnettuutta asiakkaiden keskuudessa.

KWH Logistics muodostuu neljästä liiketoimintayksiköstä

Cold Storage
Pakastettujen ja kylmässä säilytettävien elintarvikkeiden käsittely ja varastointi

Port Logistics
Ahtaus, satamatoiminnot ja logistiikkaratkaisut bulkille, kappaletavaralle ja raskaille projektilasteille

Freight Forwarding
Kansainväliset kuljetukset ja maailmanlaajuiset logistiikkaratkaisut eri kuljetusmuodoilla.

Industrial Services
Tavaroiden käsittely ja kuljetus, sisälogistiikka ja muut siihen liittyvät toiminnot. Pienten koneiden ja rakennustelineiden vuokraus.

KWH Freezellä isot volyymit ja korkea varastojen täyttöaste

KWH Freeze on Suomen johtava pakastevarastointiyritys, joka tarjoaa asiakkailleen mahdollisimman tehokkaan linkin pakastettujen elintarvikkeiden logistiikkaketjussa. Yritys keskittyy pääasiassa elintarviketeollisuuden räätälöityihin ratkaisuihin.

KWH Freezen kasvu jatkui tasaisena kuluneen vuoden aikana, ja yritys onnistui kasvattamaan tavaramääriään sekä varastojensa täyttöastetta. Jotta asiakkaiden kasvaneeseen kysyntään voidaan vastata, on aloitettu Vantaan varaston laajennus. Sen odotetaan valmistuvan syksyksi 2019.

KWH Freeze sai yhtenä ensimmäisistä alan suomalaisyrityksistä uuden FSSC 22000 -sertifioinnin. Sertifiointi on takuu siitä, että elintarviketurvallisuus pysyy korkealla tasolla koko logistiikkaketjussa.

Ala kokonaisuutenaan kävi läpi suuria rakenneuudistuksia, mikä muutti tavaravirtoja ja loi yritykselle uusia kasvumah-dollisuuksia. Vuonna 2019 kasvun uskotaan jatkuvan tasaisena.

Rauanheimolla tapahtumarikas ennätysvuosi

Rauanheimo tarjoaa ahtaus-, huolinta ja laivanselvityspalveluja mm. Haminan, Kokkolan, Kotkan, Oulun, Tahkoluodon ja Vuosaaren satamissa. Yritys kuljettaa myös malmia Venäjällä.
Vuonna 2018 yritys rikkoi liikevaihto- ja tulosennätyksensä. Suurin syy tälle oli, että yritys laajentui moneen uuteen satamaan, mikä tuotti tulosta välittömästi. Toisekseen Rauanheimon volyymit kasvoivat. Sen mahdollistivat aiemmat investoinnit Vuosaaren satamaan.

Yksi laajentumisista tapahtui Mussalossa, joka kuuluu Haminan ja Kotka satamiin. Siellä yritys investoi yli 30 000 m2:n varastokapasiteettiin, ja nyt sillä on hyvät edellytykset laajentaa toimintaansa.

Haminan toiminta kasvoi uusien asiakkaiden kautta. Rauanheimo on saanut myös vahvan jalansijan Oulussa, jossa yritys on investoinut infrastruktuuriin ja ottanut hoitaakseen sataman nosturit.

Toinen iso panostus koskee hiilen ja muiden tavaroiden transito-liikennettä Tahkoluodon kautta. Rauanheimo investoi materiaalinkäsittelyterminaaliin, mikä nostaa sata-man kapasiteettiä voimakkaasti.

Lisäksi yritys on tehnyt aiesopimuksen Hangon sataman kanssa tavoitteenaan kehittää Koverharin sataman transito- ja kotimaanliikennettä. Kaikki nämä panostukset petaavat hyvää kasvua myös vuonna 2019.

Otto Rodénilla ja Jalanderilla vakaa vuosi

Otto Rodén toimii Kokkolassa ja tarjoaa ahtauspalveluita, suurteollisuuden ja sataman välisiä sisäisiä kuljetuksia sekä tavarankäsittelyä tuotantolaitoksissa. Yrityksellä on pitkä kokemus mm. bulkkituotteiden ja kemikaalien käsittelystä.

Jalander puolestaan tarjoaa laivanselvityspalveluita Kokkolan satamassa. Yrityksen hyvät yhteydet viranomaisiin, päämiehiin ja operaattoreihin takaavat joustavat ympärivuorokautiset palvelut satamassa vieraileville aluksille.

Molempien yritysten toiminta jatkui aikaisempien vuosien hyvällä tasolla ja myös vuoden 2019 näkymät vaikuttavat hyviltä. Kokkolan kasvun lisäksi tutkitaan uusiakin markkinoita.

Blomberg Stevedoring investoi voimakkaasti

Blomberg Stevedoring tarjoaa ahtaus- ja varastointipalveluja Vaasan, Kalajoen ja Kristiinankaupungin satamissa. Suurin yksittäinen tuoteryhmä on rehuteollisuuden raaka-aineet, jossa yritys on Suomen suurin toimija. Muita tärkeitä toiminnan osia ovat projekti- ja kappaletavaraliikenne ja kuitupuun sekä bioenergiatuotannon raaka-aineiden käsittely.

Yritys teki kuluneen vuoden aikana isoja investointeja kapasiteetin ja tarjonnan parantamiseksi. Investoinnit osoittautuivat perustelluiksi.

Blomberg Stevedoring on viime vuosien aikana investoinut merkittävästi myös Vaasan Vaskiluotoon, mikä paljastui onnistuneeksi strategiaksi ottaen huomioon teollisuuden lisääntyneen kiinnostuksen Vaskiluotoon sijoittumispaikkana. Blomberg Stevedoring on myös kehittämässä syöttöliikennettä Vaasasta Manner-Eurooppaan.

Blomberg Stevedoringin hoitamat tavaravirrat ovat melko vakaita, mikä merkitsee sitä, että yrityksen toiminta on vakaalla pohjalla. Yritys on saanut Suomen tullin myöntämän AEO-toimijan aseman.

Stevena kasvoi 20 % ja käsitteli ennätysmäärän tavaraa

Satamaoperaattori Stevenan hyvä kasvu johtuu ennen kaikkea siitä, että roro-liikenne Hangosta ja Uudestakaupungista kasvoi. Tämä taas johtui siitä, että sekä Uudenkaupungin autotehtaalla että suomalaisella vientiteollisuudella meni hyvin.

Vastatakseen kasvaneeseen kysyntään, Stevena teki monia investointeja. Yritys vahvisti läsnäoloaan Hangossa investoimalla uuteen verstaaseen, pesuhalliin, konttoriin ja konehalliin. Lisäksi konekantaa uudistettiin jokaisella toimipaikalla.

Yritys on panostanut voimakkaasti myös automatisointiin, mikä vähentää tarvetta kiinnittää lasteja käsityönä. Se on hyvä esimerkki siitä, miten KWH Logistics tehostaa logistiikkaketjua investoimalla yhdessä asiakkaiden kanssa. Stevenan näkymät vuodelle 2019 ovat vakaita.

Aiemmat investoinnit kantavat hedelmää Backman-Trummerille

Huolintayritys Backman-Trummerin kilpailukyky perustuu innovatiivisiin räätälöityihin logistiikkaratkaisuihin, joita kehitetään aktiivisesti yhdessä asiakkaiden ja yhteistyökumppanien kanssa. Viime aikojen kasvu johtuu ennen kaikkea hyvästä paikallistuntemuksesta, kansainvälisestä yhteistyöverkostosta ja asiakkaiden tarpeisiin sopivista logistiikkaratkaisuista.

Vuosi 2018 oli Backman-Trummerille vakaa vuosi ilman isoja yllätyksiä. Liikevaihto pysyi edeltävän vuoden tasolla, mutta tulos parani. On nähtävissä selkeitä merkkejä siitä, että vuonna 2016 tehdyt isot investoinnit alkavat kantaa hedelmää, ja tulevaisuus näyttää lupaavalta. Vaskiluodon uusi kappaletavaraterminaali ei ollut vuonna 2018 vielä täydessä käytössä, mutta koska teollisuuden kiinnostus Vaskiluotoon sijoittumispaikkana on kasvanut, näkymät ovat myönteisiä.

Backman-Trummerilla on paljon uskollisia asiakkaita, mikä tekee sen toiminnasta vakaata. Yritys saa selvää kilpailuetua siitä, että se voi tarjota asiakkaille nopeaa palvelua, joka usein on kokonaistaloudellisesti katsottuna edullisinta. Lisäksi Suomen tulli on myöntänyt yritykselle AEO-toimijan turvastatuksen.

Moonway panostaa kasvuun

Moonway toimii kansainvälisillä tankkikonttimarkkinoilla painopisteenään manner-Eurooppa. Yrityksen erikoisalaa on nesteiden ja jauheiden bulkkikonttikuljetus.

Koska alan näkymät vaikuttavat lupaavilta, aloitti Moonway kuluneena vuonna investointiohjelman. On selviä merkkejä siitä, että yrityksen tuloskehitys on paranemassa ja siksi panostuksia ollaan valmiita jatkamaan vuonna 2019.

Adolf Lahti kasvoi nopeasti jo kymmenettä perättäistä vuotta

Adolf Lahti on kasvava tehdaspalvelualan yritys, jolla on huomattava konekanta. Yrityksellä on erikoisosaamista ja uudenaikainen kalusto, joka suoriutuu lähes kaikista bulkinkäsittely-, raskaskuljetus-, tehdaspalvelu-, korjaus- ja kunnossapitotehtävistä.

Kun Backman-Trummer vuonna 2009 osti yrityksen, joka nimettiin Adolf Lahdeksi, yrityksen liikevaihto oli miljoona euroa ja sillä oli yhdeksän konetta. Vuonna 2019 yrityksellä on 20 miljoonan euron liikevaihto ja yli 200 konetta. Hienon kehityksen on mahdollistanut kova työ, sitoutunut henkilöstö ja vahva omistaja, joka antaa edellytykset suurien investointien tekemiselle.

Viime vuosi ei ollut poikkeus yrityksen myönteisessä kehityksessä ja vuoden aikana allekirjoitettiin monta kiinnostavaa sopimusta. Tärkeä osa yrityksen strategiassa ja menestyksessä on se, että se yhdessä Rauanheimon ja VR:n kanssa rakentaa suuria kokonaisuuksia, jotka mahdollistavat asiakkaiden palvelemisen ovelta ovelle. Metsäteollisuuden ohella yritys panostaa tulevaisuudessa yhä enemmän kaivostoimintaan ja muuhun suurteollisuuteen.

Vaasa Stevedoring hyötyi korkeasuhdanteesta

Vaasa Stevedoring on erikoistunut pienkaluston, henkilönostimien ja rakennustelineiden vuokraamiseen Vaasan seudulla. Rakennusalan korkeasuhdanne heijastuu myös Vaasa Stevedoringiin. Yrityksen liikevaihto kasvoi siksi voimakkaasti ja myös tulos parani.

Bernt Björkholm (toimitusjohtaja, Blomberg Stevedoring & Vaasa Stevedoring, johtaja, Freight Forwarding), Hannu Uusi-Pohjola (liiketoimintaryhmän päällikkö, toimitusjohtaja, Backman-Trummer), Peter Lång (toimitusjohtaja, KWH Freeze), Anders Back (controller, KWH Logistics)
Markku Mäkipere (toimitusjohtaja, Stevena & Moonway), Vesa Peltola (ICT-johtaja, KWH Logistics), Mona Andersson-Kuorikoski (henkilöstöjohtaja, KWH Logistics), Joakim Laxåback (toimitusjohtaja, M. Rauanheimo, Adolf Lahti Yxpila, Otto Rodén, A. Jalander & Kiinteistö Oy Port Handling)