A man and a woman washing sallad.

Kestävä kehitys

Kestävää kehitystä
edistävä työ

Vuonna 2022 KWH-yhtymä laati aktiivista omistajuutta koskevan vastuullisuusstrategian ja siihen liittyvän vastuullisuuskäsikirjan. Strategiassa kuvataan kestävän kehityksen tavoitteemme sekä annetaan puitteet ja yhteinen suunta konsernin pitkän aikavälin kestävyystyölle. Käsikirja antaa liiketoimintaryhmille käytännön ohjeita siitä, miten strategiaa ja ehdotettuja toimenpiteitä tulee toteuttaa. Lisäksi se antaa tietoa nykyisistä ja tulevista säädöksistä, laeista ja standardeista.

KWH-yhtymän liiketoimintastrategiana on olla selkeä ja pitkäjänteinen omistaja, joka luo lisäarvoa liiketoimintaryhmissään ja luo menestyksekkäitä rakenteita. Kestävään kehitykseen liittyvän työn nivominen osaksi konsernia on edellytys tytäryhtiöiden pitkän aikavälin arvonnousulle. Ilmastovaikutusten vähentäminen, selviäminen ilmastonmuutoksen vaikutuksista sekä oikeudenmukainen ja demokraattinen yhteiskunta edellyttävät liiketoiminnan kestävää kehittymistä. Liiketoimintaryhmissä kestävä kehitys voi myös luoda kilpailuetua ja lopulta parempaa kannattavuutta. KWH:n liiketoimintamallin kulmakiviä ovat syvä sitoutuminen liiketoimintaryhmiin, ja läsnäolo niissä voidaksemme kehittää ja rakentaa tulevaisuuden yrityksiä.

KWH-yhtymän oleelliset kestävän kehityksen näkökulmat

Osana vastuullisuusstrategiaamme liittyvää työtä tehtiin perusteellinen analyysi siitä, mihin kestävän kehityksen osa-alueisiin konsernin tulee laittaa lisäresursseja. Sen varmistamiseksi, että kestävyysnäkökulmat vastaavat KWH:n tärkeimpien sidosryhmien odotuksia ja vaatimuksia, ylläpidettiin sidosryhmävuoropuhelua omistajien, kaikkien liiketoimintaryhmien johdon edustajien ja henkilöstön sekä taloudellisten neuvonantajien kanssa.

KWH-yhtymän vastuullisuusstrategia perustuu arvopohjaamme ja analyysin tuloksiin. Se asettaa myös puitteet tulevaisuuden vastuullisuustyölle. Strategiaan ja sen kolmeen osa-alueeseen työstetään vuoden 2023 aikana vielä joukko kestävyystavoitteita. Voidakseen seurata vastuullisuusstrategian tavoitteiden ja tunnuslukujen kehittymistä KWH-yhtymä aloitti vuonna 2022 kaikissa liiketoimintaryhmissään kestävään kehitykseen liittyvän tiedonkeruun. Työ jatkuu tulevina vuosina ja tiedonkeruuta kehitetään edelleen, jotta voimme pitkällä aikavälillä yhdessä liiketoimintaryhmien kanssa luoda lisäarvoa ohjauksen, tunnuslukujen ja seurannan avulla.

Kestävän kehityksen johtaminen

KWH-yhtymän filosofia pitkäjänteisestä ja kestävästä arvon luomisesta perustuu omistajiin ja työntekijöihin sekä heidän yhteisiin arvoihinsa. Konsernijohtajalla on ylin vastuu KWH-yhtymän kestävän kehityksen työstä ja hän johtaa konsernin kehitystyötä. Liiketoimintaryhmien toimitusjohtajilla puolestaan on ylin vastuu kestävän kehityksen edistämisestä omissa liiketoimintaryhmissään ja liiketoimintayksiköissään.

KWH-yhtymän toimintaperiaatteet vastuullisena yrityksenä määritellään sisäisessä toimintapolitiikassa, joka sisältää useita konsernin hallituksen hyväksymiä konsernikohtaisia toimintaperiaatteita. Työntekijöille ja liiketoimintakumppaneille laaditut eettiset säännöt asettavat suuntaviivat sille, miten KWH-yhtymän tulee toimia vastuullisena yrityksenä. Konserninlaajuisten toimintaperiaatteiden lisäksi liiketoimintaryhmillä on myös liiketoimintakohtaisia toimintaperiaatteita niiden omien tarpeiden mukaan.