Punaruskeita Mirkan hiomapyöröjä, joissa reikiä pölyn poistumista varten.

Konsernin tase

Varat 1000 euroa31.12.201831.12.2017
Pitkäaikaiset varat:
Aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet1402511971
Goodwill99559996
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet246688291441
Sijoituskiinteistöt11621267
Osuudet osakkuusyhtiöissä6536877522
Myytävissä olevat sijoitukset18691748
Muut rahoitussaamiset887435
Laskennalliset verosaamiset1013638
PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ340967323018
Lyhytaikaiset varat:
Vaihto-omaisuus5612250191
Myyntisaamiset ja muut saamiset7260671974
Verosaamiset2806961
Rahavarat11279395189
LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ244326218315
Varat yhteensä585294541333
Oma pääoma ja velat 1000 euroa31.12.201831.12.2017
Oma pääoma:
Osakepääoma37563756
Ylikurssirahasto79317931
Vararahasto124124
Muuntoerot-26154
Käyvän arvon rahasto11801437
Kertyneet voittovarat470378425234
Määräysvallattomien omistajien osuus180185
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ483523438820
Pitkäaikaiset velat:
Varaukset23352244
Laskennallinen verovelka1518413805
Korolliset velat35123
Rahoitusleasingvelat62006748
Ostovelat ja muut velat491400
PITKÄAIKAISET VELAT YHTEENSÄ2380424320
Lyhytaikaiset velat:
Korolliset velat1097911271
Rahoitusleasingvelat663689
Ostovelat ja muut velat6535362152
Verovelat9724081
LYHYTAIKAISET VELAT YHTEENSÄ7796778193
Oma pääoma ja velat yhteensä585294541333