Kjell Antus

Ennätyssuuria investointeja

KWH-konserni on erittäin vahvassa kasvuvaiheessa. Näin siitä huolimatta, että suhdannehuippu on todennäköisesti ohitettu ja maailmantaloudessa vallitsee suuri epävarmuus. Tietoiset pitkäntähtäimen strategiamme ovat avanneet meille kuluneen vuoden aikana uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Moni niistä on jo toteutunut, mutta meillä on edessämme myös tulevina vuosina toteutuvia projekteja. Tekemillämme panostuksilla on iso merkitys konsernin kasvulle ja kannattavuudelle pitkällä tähtäimellä. Kuluneen vuoden investoinnit ylsivät lähes 60 miljoonaan euroon ja suunnittelemme jatkoa ennätyssuurille investoinneille myös vuonna 2019. Näemme tämän osoituksena kyvystämme järjestelmällisesti kehittää liiketoimintaamme ja toteuttaa jatkuvia parannuksia, jotka luovat lisäarvoa asiakkaillemme.

KWH-konserni teki ennätystuloksen ja saavutti asetetut tulostavoitteet. Liikevaihtomme kasvoi kahdeksalla prosentilla ja henkilöstömme määrä keskimäärin 269 henkilöllä vuonna 2018. Vuoden lopussa KWH-konsernilla oli 2241 työntekijää. Suunnitelmissa on palkata vuonna 2019 vielä yli 100 henkilöä lisää. Panostamme jatkossakin henkilökunnan kehittymiseen ja tarjoamme mahdollisuuksia jatkuvaan täydennyskouluttautumiseen ja ammatillisen osaamisen parantamiseen. Kasvustrategiamme on tarkoittanut suunnitelmallista panostusta henkilöstöön sekä investointeja kalustoon ja laitteisiin.

Valmistaudumme kovempiin aikoihin

Vuoden 2019 alussa on korostunut Brexit – joka riippumatta siitä, missä muodossa se toteutuu, vaikuttaa talouteen lyhyellä tähtäimellä. Saksa, joka on ollut Euroopan talouden moottori, on selvästi matkalla lamaan. Kiinassa saavutetaan heikompia kasvulukuja. Tämä yhdistettynä Kiinan ja USA:n kauppasotaan, Trumpin sisäpolitiikkaan ja pankkien rahapolitiikan ankaruuteen, vaikuttaa niin, että meillä on edessämme hyvin jännittävä vuosi. Johtoryhmämme ovat analysoineet tulevaisuuden näkymiä saadakseen näkökulmaa siihen, miten liikeelämä kehittyy lähivuosien aikana. Olemme luoneet valmiuden reagoida muutoksiin nopeasti ja olemme varautuneet kovempiin aikoihin, jolloin kilpailu asiakkaista voimistuu.

Digitalisaation, automaation ja robotiikan rooli kasvussa

Liike-elämä on muutosvaiheessa, jossa digitalisaatio, automaatio ja robotiikka saavat yhä isomman roolin. Se näkyy myös uudessa strategiassa, jonka KWH-konserni otti käyttöön vuoden 2018 aikana. Pitkäntähtäimen strategiamme perusarvot eivät ole muuttuneet, mutta annamme tilaa myös digitalisaatiolle sekä kaupallisille ja teknisille innovaatioille. Tavoitteena on pysyä mukana talouden yhä nopeammassa muutostahdissa. Pullonkaulana on löytää henkilöresursseja, joilla on muutoksessa vaadittavaa erikoisosaamista. Osaava ja motivoitunut henkilöstö on avainasemassa siinä, että suoriudumme pitkällä tähtäimellä kilpailijoitamme paremmin.

Etsimme uutta yritystoimintaa ostettavaksi. Etusijalla on kuitenkin konsernin nykyisten yritysten kehittäminen ja rakentaminen. Meillä on vahva taloudellinen asema ja investoimme pitkäjänteisesti. Tämä tukee tytäryhtiöitämme kestävän kasvun luomisessa.

Mahdollisissa yritysostoissa keskitymme laatuyrityksiin, joilla on yhteys nykyisiin toimialoihimme. Suosimme yrityksiä, joilla on vahva markkina-asema, joustava liiketoimintamalli sekä vahva kassavirta, ja jotka jatkuvasti keskittyvät innovaatioihin ja selvästi painottavat toimintansa kestävyyttä.

Uskomme konsernin toiminnan kehittyvän myönteisesti jatkuvien investointien, henkilöstön sitoutumisen ja koko organisaation innovatiivisen edelläkävijyyden avulla.

Kjell Antus, konsernijohtaja