KWH-yhtymän ja sen liiketoimintaryhmien logot.

Etyczne praktyki biznesowe i zgłaszanie obaw

Grupa spółek KWH składa się z czterech oddziałów: Mirka specjalizujący się w materiałach ściernych, KWH Logistics oferujący usługi logistyczne, KWH Freeze oferujący składowanie w mroźniach oraz KWH Invest obejmujący holdingi strategiczne i Prevex produkujący syfony.

Wszystkie spółki Grupy KWH są w pełni zaangażowane w etyczne praktyki biznesowe i w zgodność z przepisami ustawowymi i wykonawczymi w krajach, w których prowadzą działalność. Podstawowe wartości i standardy etyczne Grupy KWH znajdują się w Kodeksie postępowania Grupy KWH. Grupa KWH oczekuje, że jej partnerzy biznesowi przestrzegają tych samych wartości i standardów etycznych opisanych w Kodeksie postępowania partnera biznesowego Grupy KWH.

Grupa KWH zachęca do otwartej i uczciwej kultury, w której każdy może zgłosić obawy na temat każdego podejrzenia przypadku niewłaściwego lub nieetycznego zachowania. Zawsze mogą Państwo zgłosić obawy np. swojemu przełożonemu, przełożonemu swojego przełożonego, członkom zarządu lokalnego lub zarządu oddziału lub działom Zasobów Ludzkich, Kontroli Wewnętrznej, Prawnemu lub Zgodności z Przepisami. Jeśli nie czują się z tym Państwo swobodnie, mogą Państwo skorzystać także z poufnego systemu zgłoszeń Grupy KWH, Linii Etyki.

Linia Etyki to poufny kanał komunikacji hostowany przez stronę trzecią, który umożliwia pracownikom i zewnętrznym interesariuszom zgłaszanie domniemanych wykroczeń w sposób poufny i anonimowy, jeśli jest to dozwolone przez lokalne ustawodawstwo. Więcej informacji na temat Linii Etyki znajdą Państwo w Informacjach dotyczących Linii Etyki.

Grupa KWH zobowiązuje się chronić prawa i prywatność każdej osoby, która zgłosi obawy w dobrej wierze i nie toleruje żadnej formy działań odwetowych.

Informacje na temat sposobu gromadzenia i przetwarzania przez Grupę KWH danych osobowych otrzymanych w systemie zgłaszania Linia Etyki dostępne są w oświadczeniu o ochronie prywatności dotyczącym kanału Linia Etyki Grupy KWH.