STRATEGI

KWH - kunskapsföretaget

KWH:s uppgift är att utveckla kunskapsintensiv, fokuserad och serviceinriktad nischaffärsverksamhet. Denna nischaffärsverksamhet skall vara anpassad till branschrealiteter och byggs kring en unik produkt, process eller branschposition, vilken ger oss långvariga konkurrensfördelar. Denna verksamhet riktar sig företrädesvis till andra företag och är internationellt konkurrenskraftig.
Avsikten är att sådan verksamhet byggs utgående från traditionell KWH-verksamhet där vi har ett gott baskunnande, en stark strategisk position och en god branschattraktivitet. Denna uppgift förverkligar KWH inom ramen för en internationell, diversifierad industrikoncern som tillverkar slipmaterial och plastprodukter samt bedriver serviceverksamhet inom logistikbranschen.

 

Självständiga affärsgrupper

KWH-koncernen har tre affärsgrupper vilka arbetar som branschmässigt organiserade underkoncerner. Underkoncernerna Mirka och KWH Logistics fungerar som affärsdrivande branschspecialister inom sina affärsområden. Övriga verksamheter organiseras inom ramen för en affärsutvecklingsgrupp KWH Invest.

Affärsgruppernas roll är att självständigt utveckla sin verksamhet i enlighet med sina egna och KWH:s övergripande mål och verksamhetsprinciper. Denna utveckling bör i första hand förverkligas inom ramen för affärsgruppens egna resurser. I vissa fall kan koncernens affärsgrupper få tilläggsresurser genom att koncernstyrelsen allokerar medel till utvecklingsarbete som har stor betydelse för hela koncernen.

Central resursallokering

Moderbolaget KWH-koncernen Ab:s roll i koncernen är att ställa upp övergripande mål och verksamhetsprinciper för koncernen och dess affärsgrupper, att besluta om central resursallokering och att övervaka affärsgruppernas verksamhet.

Ledande i sina branscher

Varje affärsgrupp bör vara en av de ledande i sin bransch på de internationella produkt-marknadsområden som man valt. Verksamheten byggs upp kring nischstrategier på områden där vi är starka, där vi har ett unikt kunnande eller en unik branschposition och vilka ger möjlighet till god internationell konkurrenskraft och expansion.

Offensivt nytänkande

Ett intensivt, långsiktigt affärsutvecklingsarbete som leder till anpassning, förnyelse och utveckling av verksamheten genom ett unikt kunnande är en förutsättning för nischstrategier och ledande positioner i våra mogna branscher. Denna aktiva förnyelse-, anpassnings-, omstrukturerings- och utvecklingsprocess skall ge en stark grund för framtida tillväxt och lönsamhet så att vi kan leva upp till våra högt ställda ekonomiska mål.

Solid och lönande

Våra centrala ekonomiska mål för koncernen som helhet är cirka 60 % soliditet, en gearing under 20 %, kapitalavkastningsgrad i genomsnitt minst 10 %, målnivån 15 %, långsiktig stabil lönsam tillväxt och positiva kassaflöden.

Affärsgruppernas utveckling kan variera från år till år och från varandra. För varje affärsgrupp finns separata branschspecifika riskavvägda ekonomiska mål.

Effektiva lednings- och riskhanteringssystem

Effektiva lednings- och riskhanterings

Våra utmanande ekonomiska mål och våra ambitiösa verksamhetsprinciper ställer stora krav på våra ledningssystem. Inom KWH skall vi därför satsa tillräckliga resurser på effektivt planeringsarbete och god riskhantering och vi skall undvika all sorts spekulation. Som instrument och stöd för detta upprätthåller vi adekvata kvalitetslednings- och riskhanteringssystem som syftar till att förverkliga målen och principerna i “KWH kunskapsföretaget”.

Samarbete och socialt ansvar

Basen i koncernens handlande bygger på öppenhet, ärlighet, pålitlighet, skälighet, rättvisa och långsiktighet.

Detta gäller i alla relationer till kunder, leverantörer, myndigheter och personal likaväl som i fråga om produkter och miljö. Vi vill ha en god samverkan med hela personalen och övriga samarbetspartners och en god etisk nivå på all vår verksamhet.

Självförsörjande familjeföretag

KWH är ett familjeföretag som främst använder sig av självfinansiering och egna resurser för att utveckla sin verksamhet. Vid behov kan vi skaffa tilläggskompetens och tilläggsresurser externt genom allianser eller andra arrangemang.