UA-128023738-1

STRATEGIA

VISIO

KWH:n tehtävä on kehittää osaamisintensiivistä, palveluhenkistä ja ydintoimintaansa keskittyvää, kapeille sektoreille suuntautuvaa liiketoimintaa. Tämä liiketoiminta tulee sopeuttaa alansa realiteetteihin ja sen tulee perustua ainutlaatuisiin tuotteisiin, prosesseihin tai markkina-asemaan, mikä takaa meille pitkäaikaisia kilpailuetuja. Palvelemme etupäässä muita yrityksiä ja olemme kansainvälisesti kilpailukykyisiä.

Lähtökohtanamme on KWH:n perinteinen toiminta, mikä tarkoittaa hyvää perusosaamista, vahvaa strategista asemaa ja vankkaa alan asiantuntemusta. Tehtäväänsä KWH toteuttaa kansainvälisenä, monipuolisena teollisuuskonsernina, joka valmistaa hiomatarvikkeita ja muovituotteita sekä tarjoaa logistiikka-alan palveluja.

 

Itsenäiset liiketoimintaryhmät

KWH-yhtymä koostuu kolmesta liiketoimintaryhmästä, jotka on aloittain organisoitu alakonserneiksi. Alakonsernit Mirka ja KWH Logistics harjoittavat alansa asiantuntijoina liiketoimintaa omalla erikoisalallaan. Muu toiminta (Prevex ja strategiset osakeomistukset) on keskitetty liikekehitysryhmä KWH Investin alaisuuteen.

Liiketoimintaryhmien tehtävänä on kehittää toimintaansa itsenäisesti omien ja KWH:n yleisten tavoitteiden ja toimintaperiaatteiden mukaisesti. Tämä on toteutettava ensisijaisesti liiketoimintaryhmän omin voimavaroin. Tietyissä tapauksissa konsernihallitus voi myöntää liiketoimintaryhmille lisäresursseja kehitystyöhön, jonka katsotaan olevan erittäin merkityksellistä koko konsernin kehitykselle.

Keskitetty resurssien jako

Emoyhtiö KWH-yhtymä Oy:n tehtävänä on asettaa konsernille ja sen liiketoimintaryhmille yleiset tavoitteet ja toimintaperiaatteet, päättää keskeisten voimavarojen kohdentamisesta ja valvoa liiketoimintaryhmien toimintaa.

Yritykset johtavia alallaan

Jokaisen liiketoimintaryhmän on oltava yksi alansa johtavista yrityksistä valitsemillaan kansainvälisillä markkina-alueilla tai valitsemissaan tuoteryhmissä. Toiminta rakennetaan kapean sektorin strategioiden varaan aloilla, joilla olemme vahvoja, joilla osaamisemme tai markkina-asemamme on ainutlaatuinen ja joilla mahdollisuutemme kansainväliseen kilpailukykyyn ja laajenemiseen ovat hyvät.

Offensiivinen uusajattelu

Intensiivinen, pitkäjänteinen liikekehitystyö, jonka ansiosta pystymme ainutlaatuista osaamistamme hyödyntäen sopeutumaan, uusiutumaan ja kehittämään toimintaamme, on kapean sektorin strategioiden onnistumisen ja johtavaan asemaan nousemisen edellytys kypsillä toimialoillamme. Tämä aktiivinen uusiutumis-, sopeutumis-, rakenteenmuutos- ja kehitysprosessi rakentaa lujan pohjan tulevalle kasvulle ja kannattavuudelle, joiden avulla pääsemme vaativiin taloudellisiin tavoitteisiimme.

Vakavaraisuus ja kannattavuus

Konsernin keskeiset taloudelliset tavoitteet ovat noin 50 %:n omavaraisuus, noin 40 %:n nettovelkaantumisaste, keskimäärin vähintään 15 %:n, tavoitteena 20 %:n, tuotto sijoitetulle pääomalle suhdannekierron aikana, 5–10 %:n vuosikasvu pitkällä aikavälillä sekä positiiviset kassavirrat, kunnes vakavaraisuustavoitteet on saavutettu.

Tämän jälkeen ainutlaatuiseen osaamiseen perustuva kannattava kasvu ja uusiutuminen "KWH – osaava yritys" -strategian mukaisin tavoittein saavat etusijan.

Liiketoimintaryhmien kehitys voi vaihdella ryhmästä ja vuodesta toiseen, mutta jokaisen ydinliiketoimintaryhmän on pitkällä aikavälillä saavutettava keskeiset taloudelliset vähimmäistavoitteet sekä noudatettava strategian muita tavoitteita ja toimintaperiaatteita.

Tehokkaat johtamis- ja riskienhallintajärjestelmät

Haastavat taloudelliset tavoitteet ja kunnianhimoiset toimintaperiaatteet asettavat johtamisjärjestelmille suuret vaatimukset.

Siksi KWH käyttää riittävästi voimavaroja tehokkaaseen suunnitteluun ja toimivaan riskienhallintaan ja välttää kaikenlaista keinottelua. Työkaluina meillä ovat ajantasaiset laadun- ja riskienhallintajärjestelmät, joiden avulla pyrimme toteuttamaan "KWH – osaava yritys" -strategian tavoitteita ja periaatteita.

Yhteistyö ja sosiaalinen vastuu

Toimintamme perustuu avoimuuteen, rehellisyyteen, luotettavuuteen, kohtuuteen, oikeudenmukaisuuteen ja pitkäjänteisyyteen.

Nämä koskevat kaikkia suhteitamme niin asiakkaisiin, toimittajiin, viranomaisiin kuin henkilöstöönkin, samoin kuin tuotteita ja ympäristöä. Pyrimme toimivaan yhteistyöhön koko henkilöstön ja muiden yhteistyökumppaneidemme kanssa ja ylläpidämme hyvää eettistä tasoa koko toiminnassamme.

Omavarainen perheyritys

KWH on perheyritys, joka käyttää toimintansa kehittämiseen pääasiassa omarahoitusta ja omia voimavarojaan. Tarvittaessa voimme yhteistyösopimuksin tai muin järjestelyin hankkia lisäosaamista ja voimavaroja konsernin ulkopuolelta.